Zoznam 
Zápisnica
PDF 301kWORD 84k
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (predložené návrhy uznesení)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (rozprava)
 8.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Slávnostná schôdza – Južná Afrika
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Oznámenie predsedníctva
 13.Zloženie Parlamentu
 14.Hlasovanie
  14.1.Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (hlasovanie)
  14.2.Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  14.3.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  14.4.Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (hlasovanie)
  14.5.Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I (hlasovanie)
  14.6.Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (hlasovanie)
  14.7.Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)
  14.8.Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)
  14.9.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)
  14.10.Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (hlasovanie)
  14.11.Humanitárne víza (hlasovanie)
 15.Vysvetlenia hlasovania
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 21.Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (tematická rozprava)
 22.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (rozprava)
 23.Perzistentné organické látky ***I (rozprava)
 24.Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava)
 25.Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (rozprava)
 26.Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (rozprava)
 27.Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.02 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predsedníčka oznámila, že jej bola doručená žiadosť skupín PPE a ECR, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), oznámené v zápisnici z pondelka 12. novembra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 12.11.2018).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predsedníčka oznámila, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, jej nebola doručená žiadosť o iných rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 12. novembra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 12.11.2018).

Výbory ECON, INTA a IMCO teda mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


3. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Vietnam, najmä situácia politických väzňov (2018/2925(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Branislav Škripek a Pirkko Ruohonen-Lerner, v mene skupiny ECR, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0526/2018);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero, Reinhard Bütikofer, Klaus Buchner, Michel Reimon a Ernest Urtasun , v mene skupiny Verts/ALE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0527/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0529/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0530/2018);

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk, v mene skupiny ALDE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0531/2018);

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o Vietname, najmä situácii politických väzňov (B8-0540/2018).

II.   Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (2018/2926(RSP))

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0528/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0532/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0534/2018);

—   Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, João Ferreira, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva a Eleonora Forenza, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0537/2018);

—   Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0541/2018);

—   Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk, v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv na Kube (B8-0543/2018).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Sajjad Karim, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0533/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0535/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Agnes Jongerius, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0536/2018);

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Solé a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0538/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne Marie Mineur a Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0539/2018);

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova a Ilhan Kyuchyuk , v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0542/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Ivana Maletić, Željana Zovko, Francisco José Millán Mon, Francis Zammit Dimech, Ramón Luis Valcárcel Siso a Inese Vaidere , v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (B8-0544/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


4. Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 23. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Frank Engel v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, a Dennis de Jong, o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen a Mirosław Piotrowski, v mene skupiny ECR, o potrebe komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Hlasovanie: bod 14.8 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


5. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bromukonazolu, karboxínu, fenbutacín-oxidu, fenpyrazamínu a pyridabénu v alebo na určitých výrobkoch (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - lehota: 24. december 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí buprofezínu, diflubenzurónu, etoxysulfurón, joxynilu, molinátu, pikoxystrobínu a tepraloxydímu v alebo na určitých výrobkoch (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - lehota: 25. december 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí bromadiolónu, etofenproxu, paklobutrazolu a penkonazolu v alebo na určitých výrobkoch (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - lehota: 30. december 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o niektoré metódy, kritérium bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o Listeria monocytogenes v naklíčených semenách, a kritérium hygieny procesu a kritérium bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy (určené na priamu spotrebu) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - lehota: 27. január 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (EÚ) č. 200/2010, (EÚ) č. 517/2011, (EÚ) č. 200/2012 a (EÚ) č. 1190/2012, pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - lehota: 30. január 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné účtovné štandardy 12 a 23 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - lehota: 24. január 2019)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - lehota: 24. december 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - lehota: 26. január 2019)
predložené gestorskému výboru: EMPL

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2400 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - lehota: 9. február 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)


6. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy, vktorých sa stanovujú kritériá na posúdenie vplyvu zlyhania inštitúcie na finančné trhy, ostatné inštitúcie apodmienky financovania (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 25. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010, pokiaľ ide o dražbu 50 miliónov nepridelených kvót z trhovej stabilizačnej rezervy pre inovačný fond, a zaradenie aukčnej platformy, ktorú má vymenovať Nemecko, do prílohy (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. októbra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1062/2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených vnariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa upravuje príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 9. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: TRAN


7. Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (EECC) (prepracované znenie) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivan Štefanec (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Morten Helveg Petersen (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystúpili: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.5 zápisnice zo dňa 14.11.2018 a bod 14.6 zápisnice zo dňa 14.11.2018.


8. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Damiano Zoffoli v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE a Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso a Dieter-Lebrecht Koch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge a Seán Kelly.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Bas Eickhout.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.7 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.14 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.38 h.


10. Slávnostná schôdza – Južná Afrika

Od 11.38 h do 12.07 h sa konala slávnostná schôdza Parlamentu pri príležitosti príhovoru, ktorý predniesol Cyril Ramaphosa, prezident Juhoafrickej republiky.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.07 h.)

(Parlament sa zhromaždil pri príležitosti odovzdávania ceny LUX.)


11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.40 h.

Vystúpili títo poslanci: Reinhard Bütikofer o prítomnosti návštevníkov z Hongkongu na galérii, Pervenche Berès o priebehu včerajšej rozpravy s nemeckou kancelárkou (predseda uviedol objasnenie) a Angelo Ciocca.


12. Oznámenie predsedníctva

Predseda pripomenul, že 2. októbra 2018 rozhodol v súlade s článkom 166 rokovacieho poriadku o uložení sankcie Giulii Moiovej za jej správanie voči jej akreditovaným asistentom, ktoré bolo psychologickým obťažovaním (bod 6 zápisnice zo dňa 2.10.2018).

Giulia Moi 16. októbra 2018 v súlade s článkom 167 rokovacieho poriadku Parlamentu podala Predsedníctvu vnútorné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Predsedníctvo na svojej schôdzi v pondelok 12. novembra 2018 preskúmalo uvedenú sťažnosť a potvrdilo rozhodnutie predsedu. Sankcia spočíva v strate nároku na diéty počas 12 dní.

Vystúpili títo poslanci: Giulia Moi (predseda uviedol spresnenie), Jörg Meuthen o priebehu včerajšej rozpravy s nemeckou kancelárkou (predseda uviedol spresnenie) a Bruno Gollnisch.


13. Zloženie Parlamentu

Príslušné poľské orgány oznámili zvolenie Bogdana Brunona Wentu za primátora mesta Kielce.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu nie je táto funkcia zlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a konštatoval uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 14. novembra 2018.


14. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


14.1. Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (hlasovanie)

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu [2018/0166R(APP)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

prijaté (P8_TA(2018)0449)


14.2. Pravidlá štátnej pomoci: nové kategórie štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sander Loones (A8-0315/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0450)


14.3. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2018/2157(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0451)

Vystúpenia:

Sabine Lösing podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 13, ktorý bol akceptovaný.


14.4. Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY,

PREDBEŽNÁ DOHODA,

VYHLÁSENIE KOMISIE

schválené (P8_TA(2018)0452)


14.5. Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (EECC) (prepracované znenie) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY,

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2018)0453)


14.6. Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY,

PREDBEŽNÁ DOHODA

schválené (P8_TA(2018)0454)


14.7. Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2018)0455)

Vystúpil Bas Eickhout (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


14.8. Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 23. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2018).

Návrhy uznesenia boli oznámené 14. novembra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 14.11.2018).

Návrhy uznesenia B8-0523/2018 a B8-0524/2018

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0523/2018

prijatý (P8_TA(2018)0456)

(Návrh uznesenia B8-0524/2018 sa stal bezpredmetným.)


14.9. Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)

Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2017/2282(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0457)

Vystúpenia:

Rebecca Harms podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 23, ktorý bol akceptovaný.


14.10. Vykonávanie dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (hlasovanie)

 Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom [2017/2281(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitárne víza (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza [2017/2270(INL)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

zamietnutý

Vystúpenia:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (spravodajca) a Michael Cramer, o platnosti hlasovania a so žiadosťou o jeho zopakovanie zajtra (predseda tejto žiadosti nevyhovel).

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda


15. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski a Gérard Deprez - A8-0358/2018
Monica Macovei, Alex Mayer, Petras Auštrevičius, John Howarth, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Daniel Hannan a Luke Ming Flanagan

Správa: Sabine Lösing - A8-0335/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Morten Messerschmidt, Dobromir Sośnierz a Luke Ming Flanagan

Správa: Andreas Schwab - A8-0057/2018
Morten Messerschmidt a Tibor Szanyi

Správa: Bas Eickhout - A8-0354/2018
Morten Messerschmidt, Tibor Szanyi, Paul Brannen, Bogdan Andrzej Zdrojewski a José Inácio Faria

Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva - B8-0523/2018
Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins a Dobromir Sośnierz

Správa: Andrejs Mamikins - A8-0320/2018
Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil a Jan Zahradil

Správa: Petras Auštrevičius - A8-0322/2018
Jiří Pospíšil a Jan Zahradil

Správa: Juan Fernando López Aguilar - A8-0328/2018
Urszula Krupa a Andrejs Mamikins.


16. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


18. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


19. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-11/C/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-12/A/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-13/A/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-14/T/18 – Európsky dvor audítorov (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2018 - Hospodársky a sociálny výbor (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2018 - Hospodársky a sociálny výbor (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2018 – Výbor regiónov (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2018 – Výbor regiónov (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2018 – Výbor regiónov (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2018 – Výbor regiónov (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. 2/2018 – Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 29/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 31/2018 – Oddiel III – Komisia (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 32/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 33/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2018 – Výbor regiónov (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 35/2018 - Oddiel III - Komisia (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


20. Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia

V súlade s článkom 31 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 29/2018 a DEC 31/2018 – Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 2/2018.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov INF 4/2018, INF 5/2018, INF 6/2018 a INF 7/2018 – Výbor regiónov.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie žiadne námietky proti presunom rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-11/C/18, V/AB-12/A/18, V/AB-13/A/18 a V/AB-14/T/1.

V súlade s článkom 31 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 28/2018 – Oddiel III – Komisia.


21. Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (tematická rozprava)

Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov v kontexte nadchádzajúcej kampane pred voľbami do EP (2018/2929(RSP))

V rozprave vystúpil Paulo Rangel, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou PPE.

Vystúpili: Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David McAllister, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Esther de Lange v mene skupiny PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark a Carlos Zorrinho.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Julian King (člen Komisie) a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


22. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dennis de Jong (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Renaud Muselier v mene skupiny PPE, Lucy Anderson v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Jens Rohde v mene skupiny ALDE, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn a John Howarth.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias a Zigmantas Balčytis.

Vystúpili: Violeta Bulc a Bogusław Liberadzki.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


23. Perzistentné organické látky ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, Jytte Guteland a Younous Omarjee.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystúpili: Violeta Bulc a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


24. Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (2018/2930(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Georgios Kyrtsos v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Jean Arthuis v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Notis Marias, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Markus Ferber, ktorý odmietol dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis a Nikolaos Chountis, Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, a Richard Sulík.

PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ramon Tremosa i Balcells, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Notis Marias, Nikolaos Chountis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jakob von Weizsäcker, Ingeborg Gräßle, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitrios Papadimoulis, Miltiadis Kyrkos, Thierry Cornillet, Sofia Sakorafa a Pervenche Berès.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Epitideios a Sotirios Zarianopoulos.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


25. Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Európska bezpečnosť a budúcnosť zmluvy o jadrových silách stredného doletu (2018/2907(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Ana Gomes, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Othmar Karas, Brando Benifei, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Eric Andrieu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Molly Scott Cato, Indrek Tarand a Kateřina Konečná.

V rozprave vystúpila Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.


26. Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexickej hranici (2018/2920(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Nathan Gill v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Pier Antonio Panzeri, Ernest Urtasun, Marisa Matias, Francisco Assis, Miguel Urbán Crespo, Javi López, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes a Wajid Khan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Xabier Benito Ziluaga a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


27. Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Extrateritoriálny vplyv sankcií USA voči Iránu na európske spoločnosti (2018/2922(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Knut Fleckenstein, Ana Gomes a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


28. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 630.251/OJJE).


29. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia