Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0352/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0352/2018

Συζήτηση :

PV 15/11/2018 - 2
CRE 15/11/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0464

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

2. Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων [2018/2077(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz και Anna Hedh.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου