Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2774(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000088/2018 (B8-0417/2018)

Συζήτηση :

PV 15/11/2018 - 3
CRE 15/11/2018 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2018) που κατέθεσαν οι Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Η Merja Kyllönen αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου