Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018)


4.1. Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Οι Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


4.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Οι Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria και Seán Kelly σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


4.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Julie Ward και Wajid Khan.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου