Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2925(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0526/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0459

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

5.1. Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 και B8-0540/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0526/2018

(αντικαθιστά τις B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 και B8-0540/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk και Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0459)

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου