Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 og B8-0540/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0526/2018

(erstatter B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 og B8-0540/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias og Monica Macovei, for ECR-Gruppen,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk og Nedzhmi Ali, for ALDE-Gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0459)


5.2. Menneskerettighedssituationen i Cuba (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 og B8-0543/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0528/2018

(erstatter B8-0528/2018, B8-0532/2018 og B8-0543/2018):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil og Elmar Brok, for PPE-Gruppen,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei og Charles Tannock, for ECR-Gruppen,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart og María Teresa Giménez Barbat, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0460)

(Forslag til beslutning B8-0534/2018, B8-0537/2018 og B8-0541/2018 bortfaldt).


5.3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 og B8-0544/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0533/2018

(erstatter B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 og B8-0544/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Agnes Jongerius, for S&D-Gruppen,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei og Sajjad Karim, for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0461)


5.4.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, Enrique Calvet Chambon (ordfører) som udtrykte sin støtte til udvalgets afgørelse.


5.5. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (Omarbejdning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0462)


5.6. Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0463)

Indlæg af Julie Girling (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.7. Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (afstemning)

Betænkning om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene [2018/2077(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lymes sygdom (borreliose) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0514/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Indlæg

Efter afstemningen, Seán Kelly om tilrettelæggelsen af afstemningstiden som følge af afviklingen af gårsdagens afstemning (formanden mindede om den gændende procedure og meddelte, at sagen var blevet behandlet af Formandskonferencen, og at LIBE ville kunne forelægge en anden betænkning), og Dobromir Sośnierz om indlægget af Seán Kelly.

Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik