Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. marraskuuta 2018 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Vietnam, erityisesti poliittisten vankien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ja B8-0540/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0526/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ja B8-0540/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk ja Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0459)


5.2. Kuuban ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 ja B8-0543/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0528/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0528/2018, B8-0532/2018 ja B8-0543/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart ja María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0460)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0534/2018, B8-0537/2018 ja B8-0541/2018 raukesivat.)


5.3. Bangladeshin ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ja B8-0544/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0533/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ja B8-0544/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0461)


5.4. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuoro:

Ennen äänestystä Enrique Calvet Chambon (esittelijä) kannattaakseen valiokunnan päätöstä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.


5.5. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0462)


5.6. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0463)

Julie Girling (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


5.7. Sukupuolten tasa-arvoa edistävät hoitopalvelut EU:ssa (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvoa edistävistä hoitopalveluista EU:ssa [2018/2077(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0464)


5.8. Borrelioosi (Lymen tauti) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0514/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Puheenvuorot:

Äänestysten jälkeen Seán Kelly äänestysten järjestämisestä eilen toimitettujen äänestysten johdosta (puhemies palautti mieliin sovellettavan menettelyn ja ilmoitti, että puheenjohtajakokous oli käsitellyt asiaa ja että LIBE-valiokunta voi esittää uuden mietinnön) ja Dobromir Sośnierz Seán Kellyn puheenvuorosta.

Päivitetty viimeksi: 4. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö