Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 noiembrie 2018 - Strasbourg

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

5. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Vietnam, în special situația prizonierilor politici (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 și B8-0540/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0526/2018

(care înlocuiește B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 și B8-0540/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk și Nedzhmi Ali, în numele Grupului ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0459)


5.2. Situația drepturilor omului în Cuba (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 și B8-0543/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0528/2018

(care înlocuiește B8-0528/2018, B8-0532/2018 și B8-0543/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil și Elmar Brok, în numele Grupului PPE,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei și Charles Tannock, în numele Grupului ECR,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart și María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0460)

(Propunerile de rezoluții B8-0534/2018, B8-0537/2018 și B8-0541/2018 au devenit caduce.)


5.3. Situația drepturilor omului în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 și B8-0544/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0533/2018

(care înlocuiește B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 și B8-0544/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0461)


5.4. Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

DECIZIE DE INIȚIERE A NEGOCIERILOR INTERINSTITUȚIONALE

Aprobat

Intervenții

Înainte de votare, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură, Enrique Calvet Chambon (raportor) care s-a pronunțat în favoarea deciziei comisiei.


5.5. Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0462)


5.6. Poluanții organici persistenți ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (reformare) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0463)

Au intervenit Julie Girling (raportoare), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


5.7. Serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen (vot)

Raport referitor la serviciile de îngrijire în UE pentru îmbunătățirea egalității de gen [2018/2077(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0464)


5.8. Boala Lyme (borelioza) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0514/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Intervenții

După votare, Seán Kelly, cu privire la organizarea votării în urma desfășurării votului de ieri (Președintele a reamintit procedura aplicabilă și a informat că Conferința președinților a examinat chestiunea și că comisia LIBE va putea să prezinte un alt raport), și Dobromir Sośnierz, cu privire la intervenția lui Seán Kelly.

Ultima actualizare: 4 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate