Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 och B8-0540/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0526/2018

(ersätter B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 och B8-0540/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0459)


5.2. Människorättssituationen i Kuba (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 och B8-0543/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0528/2018

(ersätter B8-0528/2018, B8-0532/2018 och B8-0543/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei och Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0460)

(Resolutionsförslagen B8-0534/2018, B8-0537/2018 och B8-0541/2018 bortföll.)


5.3. Människorättssituationen i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 och B8-0544/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0533/2018

(ersätter B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 och B8-0544/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei och Sajjad Karim, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0461)


5.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Enrique Calvet Chambon (föredragande), i enlighet med artikel 69c.2 andra stycket, för att uttrycka sitt stöd för utskottets beslut.


5.5. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0462)


5.6. Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0463)

Talare: Julie Girling (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.7. Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (omröstning)

Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet [2018/2077(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0464)


5.8. Borreliainfektion (borrelios) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0514/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Inlägg:

Efter omröstningen yttrade sig Seán Kelly om organisationen av omröstningen med anledning av hur omröstningen hade organiserats föregående dag (talmannen påminde om gällande förfarande, meddelade att talmanskonferensen undersökt frågan och att LIBE-utskottet kommer att kunna lägga fram en ny rapport); Dobromir Sośnierz yttrade sig om inlägget av Seán Kelly.

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy