Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI))
подпомагаща: INTA (член 54 от Правилника за дейността)

Съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисии: ECON, ENVI (член 55 от Правилника за дейността)

- Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
подпомагаща: BUDG, ITRE, IMCO

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 23 октомври 2018 г.)

комисия AFET

- Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

комисия PECH

- Сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
подпомагаща: DEVE, BUDG

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност