Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2) poslancov – návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zveľaďovaní a podpore regionálneho a miestneho jazykového a kultúrneho dedičstva (B8-0479/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o rozšírení povolenej rybolovnej oblasti v pobrežných vodách Líbye (B8-0510/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o prítomnosti endokrinných disruptorov vo výrobkoch pochádzajúcich z recyklácie (B8-0511/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

Posledná úprava: 4. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia