Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 157kWORD 41k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Διάφορα
Η María Teresa Giménez Barbat (Ομάδα ALDE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-0531/2018.

 2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη Γ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΗΨ+289, 267, 43
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+325, 240, 44
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
PPE:τελική ψηφοφορία (RC-B8-0528/2018)
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Verts/ALE:
§ 5
1ο μέρος"υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα κατά την εφαρμογή της ΣΠΔΣ και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·"
2ο μέρος"καλεί την ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini να ενημερώσει λεπτομερώς το Κοινοβούλιο στην ολομέλεια σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την εκπλήρωση της προαναφερθείσας απαίτησης·"
αιτιολογική σκέψη Γ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επικεφαλής τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018 τα συμβαλλόμενα μέρη στον τέταρτο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέτασαν, μεταξύ άλλων, το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών, καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και τη δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων τομέων της κοινωνίας των πολιτών να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ελεύθερα·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές για το Κοινοβούλιο εάν η εν λόγω συνάντηση κατέληξε σε οιαδήποτε συμπεράσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, παρά την καθιέρωση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επανεκλογή της Κούβας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άμεσο και εντατικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση, χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς·"
Διάφορα
Η María Teresa Giménez Barbat (Ομάδα ALDE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-0543/2018.

 3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Μετά την § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
Μετά την § 112GUE/NGLΗΨ-291, 312, 11
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Διάφορα
Η María Teresa Giménez Barbat (Ομάδα ALDE) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος B8-0542/2018.
Η Anne-Marie Mineur (Ομάδα GUE/NGL) συνυπέγραψε την πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0533/2018.

 4. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I 

Έκθεση: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Ψηφοφορία: απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεωνOK+398, 208, 13
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D:απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
Διάφορα
Ψηφοφορία που ζήτησαν σύμφωνα με το άρθρο 69γ του Κανονισμού οι πολιτικές ομάδες PPE και ECR.

 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I 

Έκθεση: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστή ψηφοφορία12επιτροπήOK+506, 105, 2
20επιτροπήOK+500, 110, 6
36επιτροπήOK+371, 225, 5
37επιτροπήOK+353, 244, 7
54επιτροπήOK-187, 409, 9
81επιτροπήOK+522, 93, 1
82επιτροπήOK-191, 421, 8
Άρθρο 2 § 2 στοιχείο α138+ των 38 βουλευτώνOK+307, 305, 8
35επιτροπήOK
Άρθρο 3 εδάφιο 1 σημείο 15139+ των 38 βουλευτώνOK+315, 298, 2
141GUE/NGLOK
52επιτροπήOK
142Verts/ALEOK-179, 435, 2
Άρθρο 9 μετά την § 4143Verts/ALEOK-264, 350, 3
Άρθρο 10 § 669επιτροπήOK-291, 319, 4
140+ των 38 βουλευτώνOK+327, 286, 1
144Verts/ALEOK-276, 334, 1
Άρθρο 17 § 1 εισαγωγικό μέρος145Verts/ALE-
Αιτιολογική σκέψη 6136+ των 38 βουλευτώνOK+313, 300, 6
5επιτροπήOK
Μετά την αιτιολογική σκέψη 20137+ των 38 βουλευτώνOK+338, 275, 3
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςOK+533, 37, 47
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογίες 54, 82, 141
+ των 38 βουλευτώντροπολογίες 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:τροπολογίες 54, 82, 143
S&D:τροπολογία 82
ENF:τροπολογίες 12, 20, 35, 36, 81
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:τροπολογία 52
GUE/NGL:τροπολογίες 54, 82
Verts/ALE:τροπολογία 37
S&D:τροπολογία 82

 6. Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I 

Έκθεση: Julie Girling (A8-0336/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
επιτροπή+
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - χωριστή ψηφοφορία8επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
20επιτροπήχ.ψ.+
24επιτροπήOK+340, 276, 1
Άρθρο 7 § 633Verts/ALEΗΨ-276, 338, 0
14επιτροπή+
Άρθρο 13 § 534Verts/ALE-
21επιτροπή+
Άρθρο 18 § 335Verts/ALE
Άρθρο 20 § 236ΔVerts/ALE-
Παράρτημα I μέρος A πίνακας στήλη 4 σειρά 1 σημείο 2 στοιχείο α38ΔGUE/NGL-
Παράρτημα I μέρος A πίνακας στήλη 4 σειρά 2 σημείο 2 στοιχείο α39ΔGUE/NGL-
Παράρτημα I μέρος A πίνακας στήλη 4 σειρά 3 σημείο 2 στοιχείο α40ΔGUE/NGL-
Παράρτημα I μέρος A πίνακας στήλη 4 σειρά 4 σημείο 2 στοιχείο α41ΔGUE/NGL-
Παράρτημα I μέρος A μετά τη σειρά 2430PPEOK-247, 338, 33
25επιτροπή+
Παράρτημα IV πίνακας σειρά 442GUE/NGL-
Παράρτημα IV πίνακας σειρές 5-8 και μετά τη σειρά 843GUE/NGL-
37 ΑΤ1Verts/ALEΗΨ+336, 264, 16
37 ΑΤ2Verts/ALE+
Αιτιολογική σκέψη 2531Verts/ALE-
Αιτιολογική σκέψη 2832ΔVerts/ALE-
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςOK+567, 23, 27
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
Verts/ALE:τροπολογίες 24, 30
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
ENF:τροπολογία 20
S&D, Verts/ALE:τροπολογία 24
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 8
1ο μέρος"Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι POP τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, καθίσταται απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η κατανόηση των πολιτών όσον αφορά το σκεπτικό για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις εν λόγω ουσίες, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται."
2ο μέρος"Η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη συμμετοχή του κοινού, με την εφαρμογή της σύμβασης της ΟΕΕ/HE για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus), η οποία εγκρίθηκε από την Ένωση τη 17η Φεβρουαρίου 2005."

 7. Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων 

Έκθεση: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 2§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 3§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
3+
§ 5§αρχικό κείμενοOK+373, 204, 33
§ 6§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 8§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 15§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 16§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 17§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 24§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 28§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 30§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 34§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+418, 171, 10
§ 35§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 36§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 37§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 44§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 47§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 48§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 49§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 51§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΗΨ+454, 108, 24
2+
§ 53§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη Δ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη Ζ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+452, 105, 30
Αιτιολογική σκέψη IA§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Αιτιολογική σκέψη IΔ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη ΚΑ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2/ΟΚ+486, 78, 17
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+385, 68, 113
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (2ο μέρος), § 34 (2ο μέρος), αιτιολογική σκέψη Ζ (2ο μέρος), αιτιολογική σκέψη ΛΑ (2ο μέρος)
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53· αιτιολογικές σκέψεις Δ, Ζ, ΙΑ, ΙΒ
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 16
1ο μέρος"επισημαίνει ότι υπάρχουν ποικίλες υπηρεσίες φροντίδας, μεταξύ άλλων η προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση, οι υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων και η φροντίδα ή στήριξη για άτομα με αναπηρίες ή/και χρόνιες ασθένειες που έχουν μακροχρόνια ανάγκη υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας, και σημειώνει ότι, για τον λόγο αυτόν, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής·"
2ο μέρος"είναι της άποψης ότι η φροντίδα μπορεί να παρέχεται από τυπικούς και άτυπους φροντιστές·"
§ 19
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "κερδοσκοπικός"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 24
1ο μέρος"πιστεύει ότι η προσβασιμότητα απορρέει από έναν συνδυασμό κόστους και ευελιξίας και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να υπάρχει ένα φάσμα παροχών υπηρεσιών φροντίδας, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών, καθώς και φροντίδας κατ’ οίκον και σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν με αυτά της οικογενειακής εστίας·"
2ο μέρος"θεωρεί, επιπλέον, ότι τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει είτε να είναι σε θέση να παρέχουν φροντίδα εθελοντικά είτε να επιδοτούνται για να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας·"
ENF:
§ 34
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και διακινούμενους εργαζόμενους"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την παροχή φροντίδας είναι χαμηλά αμειβόμενες σε πολλά κράτη μέλη, συχνά δεν προσφέρουν επίσημες συμβάσεις ή άλλα βασικά εργασιακά δικαιώματα και δεν είναι ελκυστικές επαγγελματικά, λόγω του υψηλού κινδύνου σωματικής και συναισθηματικής πίεσης, της επαπειλούμενης επαγγελματικής εξουθένωσης και της έλλειψης ευκαιριών για επαγγελματική σταδιοδρομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας παρέχει λίγες ευκαιρίες κατάρτισης και οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι κατά κύριο λόγο ηλικιωμένοι, γυναίκες"
2ο μέρος"και διακινούμενοι εργαζόμενοι·"
αιτιολογική σκέψη ΛΑ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αναφερθεί πως τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων άτομα από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, που ζουν σε αγροτικές περιοχές" και "αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όταν η διαθεσιμότητα υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας είναι περιορισμένη·"
2ο μέρος"και παιδιά από εθνοτικές μειονότητες ή από οικογένειες μεταναστών,"
PPE:
§ 2
1ο μέρος"παρατηρεί ότι το ένα τέταρτο των γυναικών εξακολουθεί να ανήκει στην κατηγορία των μη αμειβόμενων συμβοηθούντων μελών οικογενειακών επιχειρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι δεν καταβάλλεται μισθός, και ότι υπάρχει αδιαμφισβήτητος διαχωρισμός εις βάρος των γυναικών σε τομείς που χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλές αμοιβές, πολύωρη εργασία και, συχνά, άτυπες ρυθμίσεις εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη οικονομική, κοινωνική και διαρθρωτική ανταμοιβή για τη γυναίκα"
2ο μέρος"σε σχέση με τον μέσο εργαζόμενο άνδρα·"
§ 3
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και τα ανεπαρκή συστήματα στήριξης και φορολόγησης που επηρεάζουν νοικοκυριά με μόνες μητέρες·" και "λόγω, μεταξύ άλλων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου"
2ο μέρος"καθώς και τα ανεπαρκή συστήματα στήριξης και φορολόγησης που επηρεάζουν νοικοκυριά με μόνες μητέρες·"
3ο μέρος"λόγω, μεταξύ άλλων, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου»
§ 6
1ο μέρος"επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους και τους φροντιστές και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των ατομικών δικαιωμάτων άδειας και των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας προκειμένου να βοηθηθούν τα εργαζόμενα άτομα στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάληψη ευθυνών φροντίδας από τους άνδρες σε ισότιμη βάση με τις γυναίκες·"
2ο μέρος"πιστεύει ότι, για τους σκοπούς της μελλοντικής εξέλιξης, θα πρέπει να τεθεί ως στόχος η προοδευτική παράταση της διάρκειας της άδειας πατρότητας και της άδειας φροντίδας και του ύψους των αποδοχών της, το οποίο θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό, και η διασφάλιση μη μεταβιβάσιμης γονικής άδειας, εγγυήσεων έναντι απόλυσης, εγγυήσεων επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση και προστασίας κατά των διακρίσεων που απορρέουν από αποφάσεις για λήψη άδειας, καθώς και επέκτασης των δικαιωμάτων στους αυτοαπασχολούμενους και σε όσους πρέπει να πάρουν επαρκώς αμειβόμενη άδεια προκειμένου να φροντίσουν εξαρτώμενα άτομα που δεν είναι παιδιά·"
§ 8
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τη διασφάλιση της χωριστής φορολόγησης των συζύγων με στόχο"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 15
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δημόσιων"
2ο μέροςη λέξη αυτή
§ 28
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δημόσιων" και "επαναλαμβάνει, επομένως, ότι προτεραιότητα των κρατών πρέπει να είναι η ανάπτυξη ποιοτικών δημόσιων δικτύων φροντίδας για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις που αναπαράγουν τα στερεότυπα της ταξικής ιεραρχίας·"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 35
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καθώς και η σημαντική αύξηση των αποδοχών στον τομέα της φροντίδας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 36
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "άτυπης"
2ο μέροςη λέξη αυτή
§ 47
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "δημόσιες" και "καθολική"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 48
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δημόσιες"
2ο μέροςη λέξη αυτή
§ 49
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "όλα τα στάδια εφαρμογής των"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 51
1ο μέρος"υποστηρίζει τη συμπερίληψη στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) της Επιτροπής μέτρων που επικεντρώνονται στις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας"
2ο μέρος"και σε φορολογικά αντικίνητρα που εμποδίζουν τα δεύτερα εργαζόμενα μέλη μιας οικογένειας -κυρίως γυναίκες- να εργάζονται ή να εργάζονται περισσότερο, καθώς και σε άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·"
αιτιολογική σκέψη ΙΔ
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τη λέξη: "δημόσιων"
2ο μέροςη λέξη αυτή
αιτιολογική σκέψη ΙΕ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει δημογραφικές αλλαγές που οδηγούν σε αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία και τη γήρανση του πληθυσμού και, κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερες ανάγκες φροντίδας·"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια εποχή αυξανόμενων απαιτήσεων φροντίδας, υπάρχει δυσανάλογη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να επωμίζονται το βάρος λόγω των στερεοτύπων σχετικά με τους ρόλους των φύλων, που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, η μείωση του αριθμού των ατόμων σε παραγωγική ηλικία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί εξαιτίας της λιτότητας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές υπηρεσίες, γεγονός που θα έχει επίσης αντίκτυπο στα άτομα που πρέπει να συνδυάσουν εργασία και ευθύνες φροντίδας, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες·"
αιτιολογική σκέψη ΚΑ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης για παροχή βρεφονηπιακής μέριμνας τουλάχιστον στο 33 % των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών (στόχος 1) και στο 90 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης (στόχος 2) έχουν επιτευχθεί σε μόλις δώδεκα κράτη μέλη από το 2002 και ότι τα ποσοστά υλοποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη είναι ανησυχητικά χαμηλά,"
2ο μέρος" γεγονός που δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί αποτυχία της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών·"
αιτιολογική σκέψη ΚΗ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και παιδικής φροντίδας συχνά υποβαθμίζονται και σε πολλά κράτη μέλη το επάγγελμα αυτό έχει σχετικά περιορισμένη προβολή και κύρος, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό επίπεδο των μισθών, στην άνιση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στο εργατικό δυναμικό, στις κακές συνθήκες εργασίας"
2ο μέρος"και στην απουσία τυπικών συμβάσεων εργασίας·"
ENF, PPE:
§ 17
1ο μέρος"πιστεύει ότι η προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις κατηγορίες ατόμων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και τις διαφορές αυτών, αλλά και τις διαφορετικές προτιμήσεις τους σε ό,τι αφορά τα είδη των υπηρεσιών φροντίδας που απαιτούν, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα,"
2ο μέρος"όπως εθνοτικές μειονότητες ή οικογένειες μεταναστών,"
3ο μέρος"και των ατόμων που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές και ανήκουν σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος·"
4ο μέρος"υπενθυμίζει ότι ο όρος «οικογένεια» που χρησιμοποιείται στη νομοθεσία και στις πολιτικές θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός με την ευρεία έννοια·"

 8. Νόσος του Lyme (βορρελίωση) 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0514/2018

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0514/2018
(επιτροπή ENVI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου