Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 131kWORD 37k
Neljapäev, 15. november 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Mitmesugust
María Teresa Giménez Barbat (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0531/2018.

 2. Inimõiguste olukord Kuubas 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§originaaltekstosa
1+
2+
põhjendus C§originaaltekstosa
1+
2/EH+289, 267, 43
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+325, 240, 44
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Taotlused nimeliseks hääletuseks
PPE:lõpphääletus (RC-B8-0528/2018)
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
Verts/ALE:
§ 5
1.osa:„tuletab meelde, et poliitilise dialoogi ja koostöö leping sisaldab lepingu peatamise sätet, mida tuleks kohaldada inimõigusi käsitlevate sätete rikkumise korral; nõuab seetõttu kindlalt, et Euroopa Liit jälgiks poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu rakendamisel tähelepanelikult inimõiguste ja põhivabaduste austamist Kuubas ning Euroopa Parlamendile antaks sellest korrapäraselt aru;“
2.osa:„palub komisjoni asepresidendil ja kõrgel esindajal Federica Mogherinil teavitada Euroopa Parlamenti täiskogul üksikasjalikult konkreetsetest meetmetest, mida nimetatud nõudmise täitmiseks võetakse;“
põhjendus C
1.osa:„arvestades, et 2015. aastal algas ELi ja Kuuba inimõigustealane dialoog, mida juhib ELi inimõiguste eriesindaja; arvestades, et 9. oktoobril 2018 toimunud neljandal ELi-Kuuba inimiõigustealasel dialoogil arutasid pooled muude teemade hulgas kodanike osalemist avalikes asjades, sh hiljuti toimunud valimiste kontekstis, ühinemis- ja väljendusvabadust ning inimõiguste kaitsjate ja teiste kodanikuühiskonna rühmade võimalust vabalt ühineda, arvamust avaldada ja osaleda avalikus elus;“
2.osa:„arvestades, et Euroopa Parlamendile ei ole selge, kas sel kohtumisel oli ka mingi tulemus; arvestades, et hoolimata inimõigustealase dialoogi alustamisest ja sellest, et Kuuba valiti 2017.–2019. aastaks uuesti ÜRO Inimõiguste Nõukogusse, ei ole inimõiguste olukord Kuubas märgatavalt paranenud; arvestades, et poliitilise dialoogi puhul tuleb otse, tõhusalt ja piirangutega aru pidada ka kodanikuühiskonna ja opositsiooniga;“
Mitmesugust
María Teresa Giménez Barbat (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0543/2018.

 3. Inimõiguste olukord Bangladeshis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
pärast § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
pärast § 112GUE/NGLEH-291, 312, 11
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Mitmesugust
María Teresa Giménez Barbat (fraktsioon ALDE) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (fraktsioon GUE/NGL) allkirjastas samuti resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-0533/2018.

 4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I 

Raport: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: otsus käivitada institutsioonidevahelised läbirääkimisedNH+398, 208, 13
Taotlused nimeliseks hääletuseks
S&D:otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste käivitamiseks
Mitmesugust
Kodukorra artikli 69c põhjal nõudsid hääletust fraktsioonid PPE ja ECR.

 5. Rongireisijate õigused ja kohustused ***I 

Raport: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
komisjon+
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus12komisjonNH+506, 105, 2
20komisjonNH+500, 110, 6
36komisjonNH+371, 225, 5
37komisjonNH+353, 244, 7
54komisjonNH-187, 409, 9
81komisjonNH+522, 93, 1
82komisjonNH-191, 421, 8
artikkel 2, § 2, punkt a138üle 38 parlamendiliikmeNH+307, 305, 8
35komisjonNH
artikkel 3, lõik 1, punkt 15139üle 38 parlamendiliikmeNH+315, 298, 2
141GUE/NGLNH
52komisjonNH
142Verts/ALENH-179, 435, 2
artikkel 9, pärast § 4143Verts/ALENH-264, 350, 3
artikkel 10, § 669komisjonNH-291, 319, 4
140üle 38 parlamendiliikmeNH+327, 286, 1
144Verts/ALENH-276, 334, 1
artikkel 17, § 1, sissejuhatav osa145Verts/ALE-
põhjendus 6136üle 38 parlamendiliikmeNH+313, 300, 6
5komisjonNH
pärast põhjendust 20137üle 38 parlamendiliikmeNH+338, 275, 3
hääletus: komisjoni ettepanekNH+533, 37, 47
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:muudatusettepanekud 54, 82, 141
üle 38 parlamendiliikmemuudatusettepanekud 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:muudatusettepanekud 54, 82, 143
S&D:muudatusettepanek 82
ENF:muudatusettepanekud 12, 20, 35, 36, 81
Taotlused eraldi hääletuseks
PPE:muudatusettepanek 52
GUE/NGL:muudatusettepanekud 54, 82
Verts/ALE:muudatusettepanek 37
S&D:muudatusettepanek 82

 6. Püsivad orgaanilised saasteained ***I 

Raport: Julie Girling (A8-0336/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
komisjon+
vastutava komisjoni muudatusettepanekud – eraldi hääletus8komisjonosa
1+
2+
20komisjoneraldi+
24komisjonNH+340, 276, 1
artikkel 7, § 633Verts/ALEEH-276, 338, 0
14komisjon+
artikkel 13, § 534Verts/ALE-
21komisjon+
artikkel 18, § 335Verts/ALE
artikkel 20, § 236ÜMEVerts/ALE-
I lisa, A osa, tabel, veerg 4, rida 1, punkt 2, alapunkt a38ÜMEGUE/NGL-
I lisa, A osa, tabel, veerg 4, rida 2, punkt 2, alapunkt a39ÜMEGUE/NGL-
I lisa, A osa, tabel, veerg 4, rida 3, punkt 2, alapunkt a40ÜMEGUE/NGL-
I lisa, A osa, tabel, veerg 4, rida 4, punkt 2, alapunkt a41ÜMEGUE/NGL-
I lisa, A osa, pärast rida 2430PPENH-247, 338, 33
25komisjon+
IV lisa – tabel – rida 442GUE/NGL-
IV lisa – tabel, read 5-8 ja pärast rida 843GUE/NGL-
37/VO1Verts/ALEEH+336, 264, 16
37/VO2Verts/ALE+
põhjendus 2531Verts/ALE-
põhjendus 2832ÜMEVerts/ALE-
hääletus: komisjoni ettepanekNH+567, 23, 27
Taotlused nimeliseks hääletuseks
Verts/ALE:muudatusettepanekud 24, 30
Taotlused eraldi hääletuseks
ENF:muudatusettepanek 20
S&D, Verts/ALE:muudatusettepanek 24
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF:
muudatusettepanek 8
1.osa:„Kuna üldsuse teadlikkus ohtudest, mis tulenevad püsivatest orgaanilistest saasteainetest praeguse põlvkonna ja tulevaste põlvkondade tervisele ning keskkonnale, eriti arengumaades, on sageli puudulik, vajatakse ulatuslikku teavet, et suurendada ettevaatlikkust ja tagada üldsuse parem arusaamine piirangute ja keeldude põhjustest. Kooskõlas konventsiooniga tuleks vajaduse korral edendada ja soodustada kõnealusete ainete tervise- ja keskkonnamõju käsitlevate üldsuse teadlikkuse suurendamise programmide elluviimist, eriti kõige haavatavamate rühmade puhul, ning tööliste, teadlaste, koolitajate ning tehnilise ja juhtivpersonali koolitamist.“
2.osa:„Liit peaks rakendama keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni konventsiooni (Århusi konventsioon), mille liit kiitis heaks 17. veebruaril 2005, ning tagama sellega teabe kättesaadavuse ja üldsuse osalemise.“

 7. Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks 

Raport: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 2§originaaltekstosa
1+
2-
§ 3§originaaltekstosa
1+
2-
3+
§ 5§originaaltekstNH+373, 204, 33
§ 6§originaaltekstosa
1+
2+
§ 8§originaaltekstosa
1+
2-
§ 15§originaaltekstosa
1+
2-
§ 16§originaaltekstosa
1+
2+
§ 17§originaaltekstosa
1+
2/NH+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§originaaltekstosa
1+
2-
§ 24§originaaltekstosa
1+
2+
§ 28§originaaltekstosa
1+
2-
§ 30§originaalteksteraldi-
§ 34§originaaltekstosa
1+
2/NH+418, 171, 10
§ 35§originaaltekstosa
1+
2-
§ 36§originaaltekstosa
1+
2-
§ 37§originaalteksteraldi+
§ 44§originaalteksteraldi+
§ 47§originaaltekstosa
1+
2+
§ 48§originaaltekstosa
1+
2-
§ 49§originaaltekstosa
1+
2+
§ 51§originaaltekstosa
1/EH+454, 108, 24
2+
§ 53§originaalteksteraldi+
põhjendus D§originaalteksteraldi+
põhjendus G§originaaltekstosa
1+
2/NH+452, 105, 30
põhjendus K§originaalteksteraldi-
põhjendus L§originaalteksteraldi-
põhjendus N§originaaltekstosa
1+
2-
põhjendus O§originaaltekstosa
1+
2+
põhjendus U§originaaltekstosa
1+
2-
põhjendus AB§originaaltekstosa
1+
2-
põhjendus AE§originaaltekstosa
1+
2/NH+486, 78, 17
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+385, 68, 113
Taotlused nimeliseks hääletuseks
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (2. osa), § 34 (2. osa), põhjendus G (2. osa), põhjendus AE (2. osa)
Taotlused eraldi hääletuseks
PPE:§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; põhjendused D, G, K, L
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
GUE/NGL:
§ 16
1.osa:„märgib, et hooldusteenuseid on erinevaid, näiteks lastehoid ja alusharidus, eakate hooldus ning pikaajalist tervishoiu- ja hooldusteenust vajavate puuetega ja/või krooniliste haigustega inimeste hooldus- või tugiteenused, ning seetõttu on välja töötatud erinevad poliitilised suunad;“
2.osa:„on seisukohal, et hooldust võiks pakkuda nii ametlikud kui ka mitteametlikud hooldajad;“
§ 19
1.osa:kogu tekst, v.a sõna „tulunduslikul“
2.osa:see sõna
§ 24
1.osa:„leiab, et teenuste kättesaadavus tuleneb kulu ja paindlikkuse kombinatsioonist ning seetõttu peaks olema tagatud ulatuslik valik teenuseosutajaid nii avalikust kui ka erasektorist hoolduseks kodus ja kodule sarnanevates tingimustes;“
2.osa:„leiab samuti, et pereliikmetel peaks olema võimalik pakkuda hooldust vabatahtlikult või saada toetust hooldusteenuste ostmiseks;“
ENF:
§ 34
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ja võõrtöötajate“
2.osa:need sõnad
põhjendus G
1.osa:„arvestades, et paljud hooldussektori töökohad on mitmes liikmesriigis madalalt tasustatud ning sageli ei pakuta ametlikke lepinguid ega muid peamisi tööõigusi, samuti iseloomustab neid suure füüsilise ja emotsionaalse stressi ohu, läbipõlemisohu ja määratletud karjääri puudumise tõttu vähene ligitõmbavus; arvestades, et sektoris pakutakse vähe täiendõppe võimalusi ning nimetatud valdkonna töötajad on peamiselt eakad, naised“
2.osa:„ja võõrtöötajad;“
põhjendus AE
1.osa:„arvestades, et on tehtud kindlaks, et ebasoodsa taustaga inimesed, sh väikese sissetulekuga pered, maapiirkondades elavad pered“ ja „kogevad juhtudel, kui kvaliteetse hooldusteenuse kättesaadavus on piiratud, konkreetseid probleeme;“
2.osa:„ning etnilise vähemuse või sisserändaja taustaga inimesed“
PPE:
§ 2
1.osa:„märgib, et neljandik kõigist naistest teevad ikka veel tasustamata tööd pereettevõttes ja et esineb selge sooline segregatsioon sektorites, mida saab üldiselt iseloomustada madala palga, pikkade töötundide ja sageli ka mitteametliku töökorraldusega, mis annab naistele“ ja „vähem rahalist, sotsiaalset ja struktuurset kasu;
2.osa:„võrreldes tüüpilise töötava mehega“
§ 3
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ning ebapiisavad toetus- ja maksusüsteemid, mis mõjutavad üksikemadega leibkondi;“ ja „kogevad muu hulgas oma sooidentiteedi, sooväljenduse ja sootunnuste tõttu“
2.osa:„ning ebapiisavad toetus- ja maksusüsteemid, mis mõjutavad üksikemadega leibkondi;“
3.osa:„kogevad muu hulgas oma sooidentiteedi, sooväljenduse ja sootunnuste tõttu“
§ 6
1.osa:„tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist, ning rõhutab sellega seoses, et väga oluline on individuaalne õigus puhkusele ja paindlikule töökorraldusele, et aidata töötajatel oma era- ja tööelu hallata; tuletab meelde, et töö- ja eraelu tasakaalu poliitika peaks julgustama mehi naistega võrdselt hoolduskohustust enda peale võtma;“
2.osa:„leiab, et tulevase arengu nimel peaks eesmärk olema laiendada järk-järgult vanema- ja hoolduspuhkust ning tõsta selle tasustamine piisavale tasemele, tagada mitteülekantav vanemapuhkus, tagatised vallandamise, samale või võrdväärsele ametikohale naasmise ning puhkuse võtmise alusel diskrimineerimise korral ning nende füüsilisest isikust ettevõtjate õiguste laiendamine, kes peavad võtma piisavalt tasustatud puhkust, et hoolitseda ülalpeetavate eest, kes pole lapsed;“
§ 8
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „tagataks abikaasade eraldi maksustamine, et“
2.osa:need sõnad
§ 15
1.osa:kogu tekst, v.a sõna „riikliku“
2.osa:see sõna
§ 28
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „avalike“ ja „kordab seetõttu, et riikide prioriteet peaks olema välja arendada kvaliteetsed avalikud hooldusvõrgud kõigile lastele, ilma et tehtaks klassiühiskonna stereotüüpe järgivaid eristusi;“
2.osa:need sõnad
§ 35
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ning samuti tagama hooldussektoris töötajatele märkimisväärselt suurema palga;“
2.osa:need sõnad
§ 36
1.osa:kogu tekst, v.a sõna „mitteametliku“
2.osa:see sõna
§ 47
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „riiklikke“ ja „üldsuse“
2.osa:need sõnad
§ 48
1.osa:kogu tekst, v.a sõna „avaliku“
2.osa:see sõna
§ 49
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „kõigis rakendamisetappides“
2.osa:need sõnad
§ 51
1.osa:„toetab ideed, et [...] kasutataks komisjoni riigipõhiseid soovitusi meetmete kohta, mis keskenduvad muu hulgas lapsehoiuasutustesse investeerimisele“
2.osa:„soolise palgalõhe probleemi lahendamiseks [...] ja rahanduslikele asjaoludele, mis takistavad leibkonna teisel palgasaajal – kelleks on peamiselt naised – rohkem töötada või otse töötada;“
põhjendus N
1.osa:kogu tekst, v.a sõna „avalike“
2.osa:see sõna
põhjendus O
1.osa:„arvestades, et Euroopa võitleb demograafiliste muutustega, mille tulemusel kasvab vanusega seotud haiguste esinemissagedus ja vananev elanikkond, seega ka nõudlus hoolduse järele;“
2.osa:„arvestades, et ajal, mil nõudlus hoolduse järele kasvab, jaotub hoolduskohustus sugude vahel ebaproportsionaalselt, kuna naised kannavad koorma põhiraskust stereotüüpsete soorollide tõttu, mis Euroopa ühiskonnas ikka veel valitsevad; arvestades, et üha arvukamad eakad, kahanev tööealiste inimeste arv ning riigi eelarve kokkuhoiu piirangud mõjutavad oluliselt sotsiaalteenuseid, mis mõjutab samuti inimesi, kes peavad ühitama tööd ja hoolduskohustust sageli keerukates olukordades;“
põhjendus U
1.osa:„arvestades, et 2002. aastast alates on Barcelona eesmärgid tagada lapsehooldus vähemalt 33 %-le alla kolmeaastastest lastest (esimene eesmärk) ja vähemalt 90 %-le lastest kolmanda eluaasta ja kohustusliku kooliminemise vanuse vahel (teine eesmärk) täidetud üksnes 12 liikmesriigis ning mõnes liikmesriigis on täitmise määr murettekitavalt madal,“
2.osa:„mida võib pidada vaid ELi suutmatuseks neid eesmärke saavutada;“
põhjendus AB
1.osa:„arvestades, et pikaajalise hoolduse ja lapsehoiu teenused ei ole sageli piisavalt väärtustatud ning paljudes liikmesriikides on see elukutse pigem märkamatu ja madala staatusega, mis kajastub ka madalas palgas, töötajate hulgas naiste ja meeste osakaalu ebavõrdsuses, halbades töötingimustes“
2.osa:„ja ametlike töölepingute puudumises;“
ENF, PPE:
§ 17
1.osa:„usub, et hooldusteenuste arendamise lähenemisviis peaks võtma arvesse teenuste kasutajate kõiki kategooriaid ja nendevahelisi erinevusi ning nende vajatavate hooldusteenuste eri tüüpe, sh ebasoodsa taustaga inimesed,“
2.osa:„näiteks etnilisse vähemusse kuuluvad või sisserändaja taustaga pered,“
3.osa:„ning kõrvalistes või maapiirkondades elavad inimesed ja madala sissetulekuga pered;“
4.osa:„tuletab meelde, et seadustes ja poliitikas kasutatud perekonna mõistet tuleks mõista laias tähenduses;“

 8. Lyme'i tõbi ehk borrelioos 

Resolutsiooni ettepanek: B8-0514/2018

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ettepanek B8-0514/2018
(ENVI-komisjon)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Viimane päevakajastamine: 13. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika