Indekss 
Protokols
PDF 141kWORD 38k
Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0531/2018 ir parakstījusi arī María Teresa Giménez Barbat (ALDE grupa).

 2. Cilvēktiesību stāvoklis Kubā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
C apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+289, 267, 43
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+325, 240, 44
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE:galīgais balsojums (RC-B8-0528/2018)
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
§ 5
1.daļa:“atgādina, ka PDCA ir iekļauts noteikums par nolīguma apturēšanu, kas būtu jāpiemēro cilvēktiesību noteikumu neievērošanas gadījumā; tādēļ uzstāj, lai Eiropas Savienība PDCA īstenošanas gaitā cieši sekotu un uzraudzītu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu Kubā un lai par to tiktu iesniegti regulāri ziņojumi Parlamentam;”
2.daļa:“aicina priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi Federica Mogherini plenārsēdē detalizēti informēt Parlamentu par konkrētiem pasākumiem, kas veicami iepriekš minēto prasību izpildei;”
C apsvērums
1.daļa:“tā kā cilvēktiesību dialogs starp ES un Kubu, ko vadīja ES īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, sākās 2015. gadā; tā kā ceturtajā ES un Kubas cilvēktiesību dialogā 2018. gada 9. oktobrī puses cita starpā pievērsās jautājumam par iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajās lietās, tostarp saistībā ar nesenajiem vēlēšanu procesiem, kā arī par biedrošanās un vārda brīvību un iespēju cilvēktiesību aizstāvjiem un citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem brīvi apvienoties, paust savu viedokli un piedalīties sabiedriskajā dzīvē;”
2.daļa:“tā kā Parlamentam nav skaidrs, vai šai sanāksmei bijuši jelkādi pārliecinoši rezultāti; tā kā nav panākti taustāmi rezultāti attiecībā uz cilvēktiesībām Kubā, turklāt neraugoties uz cilvēktiesību dialoga izveidi un Kubas atkārtotu ievēlēšanu ANO Cilvēktiesību padomē laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam; tā kā politiskajā dialogā ir jāiekļauj tiešs un intensīvs dialogs ar pilsonisko sabiedrību un opozīciju bez jebkādiem ierobežojumiem;”
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0543/2018 ir parakstījusi arī María Teresa Giménez Barbat (ALDE grupa).

 3. Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
aiz § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
aiz § 112GUE/NGLEB-291, 312, 11
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0542/2018 ir parakstījusi arī María Teresa Giménez Barbat (ALDE grupa).
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0533/2018 ir parakstījusi arī Anne-Marie Mineur (GUE/NGL grupa).

 4. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I 

Ziņojums: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: lēmums sākt iestāžu sarunasPS+398, 208, 13
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:lēmums sākt iestāžu sarunas
Dažādi
PPE grupa un ECR grupa pieprasīja balsojumu saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu.

 5. Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I 

Ziņojums: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana12komitejaPS+506, 105, 2
20komitejaPS+500, 110, 6
36komitejaPS+371, 225, 5
37komitejaPS+353, 244, 7
54komitejaPS-187, 409, 9
81komitejaPS+522, 93, 1
82komitejaPS-191, 421, 8
2. pants, § 2, a) apakšpunkts138vairāk nekā 38 deputātiPS+307, 305, 8
35komitejaPS
3. pants, 1. daļa, 15. punkts139vairāk nekā 38 deputātiPS+315, 298, 2
141GUE/NGLPS
52komitejaPS
142Verts/ALEPS-179, 435, 2
9. pants, aiz § 4143Verts/ALEPS-264, 350, 3
10. pants, § 669komitejaPS-291, 319, 4
140vairāk nekā 38 deputātiPS+327, 286, 1
144Verts/ALEPS-276, 334, 1
17. pants, § 1, ievaddaļa145Verts/ALE-
6.apsv.136vairāk nekā 38 deputātiPS+313, 300, 6
5komitejaPS
aiz 20. apsv.137vairāk nekā 38 deputātiPS+338, 275, 3
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+533, 37, 47
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:groz. Nr. 54, 82, 141
vairāk nekā 38 deputāti:groz. Nr. 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:groz. Nr. 54, 82, 143
S&D:groz. Nr. 82
ENF:groz. Nr. 12, 20, 35, 36, 81
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:groz. Nr. 52
GUE/NGL:groz. Nr. 54, 82
Verts/ALE:groz. Nr. 37
S&D:groz. Nr. 82

 6. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0336/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana8komitejabd
1+
2+
20komitejaats.+
24komitejaPS+340, 276, 1
7. pants, § 633Verts/ALEEB-276, 338, 0
14komiteja+
13. pants, § 534Verts/ALE-
21komiteja+
18. pants, § 335Verts/ALE
20. pants, § 236SVerts/ALE-
I pielikums, A daļa, tabula, 4. sleja, 1. rinda, 2. punkts, a) apakšpunkts38SGUE/NGL-
I pielikums, A daļa, tabula, 4. sleja, 2. rinda, 2. punkts, a) apakšpunkts39SGUE/NGL-
I pielikums, A daļa, tabula, 4. sleja, 3. rinda, 2. punkts, a) apakšpunkts40SGUE/NGL-
I pielikums, A daļa, tabula, 4. sleja, 4. rinda, 2. punkts, a) apakšpunkts41SGUE/NGL-
I pielikums, A daļa, aiz 24. rindas30PPEPS-247, 338, 33
25komiteja+
IV pielikums, tabula, 4. rinda42GUE/NGL-
IV pielikums, tabula, 5.–8. rinda un aiz 8. rindas43GUE/NGL-
37 AD1Verts/ALEEB+336, 264, 16
37 AD2Verts/ALE+
25.apsv.31Verts/ALE-
28.apsv.32SVerts/ALE-
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+567, 23, 27
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:groz. Nr. 24, 30
Pieprasījumi balsot atsevišķi
ENF:groz. Nr. 20
S&D, Verts/ALE:groz. Nr. 24
Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF
Grozījums Nr. 8
1.daļa:“Jo īpaši jaunattīstības valstīs sabiedrībai bieži nav informācijas par apdraudējumu, ko NOP rada tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu veselībai un videi, tādēļ ir vajadzīga plaša informēšana, lai palielinātu piesardzību un vairotu sabiedrības izpratni par ierobežojumu un aizliegumu pamatojumu. Saskaņā ar Konvenciju attiecīgi būtu jāveicina un jāatvieglo sabiedrības, jo īpaši vismazāk aizsargāto grupu, informēšanas programmas par minētajām vielām attiecībā uz to ietekmi uz veselību un vidi, kā arī strādājošo, zinātnieku, izglītības darbinieku, tehniskā un vadības personāla apmācība.”
2.daļa:“Savienībai būtu jānodrošina pieeja informācijai un sabiedrības līdzdalība, īstenojot ANO/EEK Konvenciju par piekļuvi informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija), kuru Savienība apstiprināja 2005. gada 17. februārī.”

 7. Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai 

Ziņojums: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 2§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
3+
§ 5§sākotnējais tekstsPS+373, 204, 33
§ 6§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 8§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 15§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 16§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 17§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 24§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 28§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 30§sākotnējais tekstsats.-
§ 34§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+418, 171, 10
§ 35§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 36§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 37§sākotnējais tekstsats.+
§ 44§sākotnējais tekstsats.+
§ 47§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 48§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 49§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 51§sākotnējais tekstsbd
1/EB+454, 108, 24
2+
§ 53§sākotnējais tekstsats.+
D apsv.§sākotnējais tekstsats.+
G apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+452, 105, 30
K apsv.§sākotnējais tekstsats.-
L apsv.§sākotnējais tekstsats.-
N apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
O apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
U apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
AB apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
AE apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS+486, 78, 17
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+385, 68, 113
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (2. daļa), § 34 (2. daļa), G apsv. (2. daļa), AE apsv. (2. daļa)
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; D, G, K, L apsv.
Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
§ 16
1.daļa:“norāda, ka ir dažādi aprūpes pakalpojumi, tostarp agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, aprūpes pakalpojumi veciem cilvēkiem un aprūpe vai atbalsts personām ar invaliditāti un/vai personām, kas sirgst ar hroniskām slimībām, kam vajadzīga ilgstoša veselības aprūpe un aprūpe, un norāda, ka tādējādi ir izstrādātas atšķirīgas politikas pieejas;”
2.daļa:“uzskata, ka aprūpi varētu nodrošināt formāli un neformāli aprūpētāji;”
§ 19
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “peļņas”
2.daļa:šie vārdi
§ 24
1.daļa:“uzskata, ka piekļūstamība izriet no izmaksu un elastīguma kombinācijas un ka tāpēc vajadzīgs gan sabiedrisku, gan privātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju klāsts, kas nodrošinātu gan aprūpi mājās, gan līdzīgos apstākļos;”
2.daļa:“turklāt uzskata, ka ģimenes locekļiem vajadzētu būt iespējai aprūpi uzņemties brīvprātīgi vai arī viņiem jāpiešķir finansējums aprūpes pakalpojumu iegādei;”
ENF
§ 34
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un migrējošie darba ņēmēji”
2.daļa:šie vārdi
G apsv.
1.daļa:“tā kā ar aprūpi saistītais darbs daudzās dalībvalstīs ir slikti apmaksāts un bieži vien netiek slēgti oficiāli līgumi vai nodrošinātas citas darba pamattiesības, kā arī šāds darba nav pievilcīgas lielās fiziskās slodzes un emocionālā stresa, izdegšanas riska un profesionālās izaugsmes pilnveides iespēju trūkuma dēļ; tā kā šajā nozarē tiek piedāvātas ļoti ierobežotas apmācības iespējas, un tajā nodarbinātie lielākoties ir gados vecāki cilvēki, sievietes”
2.daļa:“un migrējošie darba ņēmēji”
AE apsv.
1.daļa:“tā kā ir ziņots, ka cilvēki no nelabvēlīgas vides, kā arī maznodrošinātās ģimenes, lauku iedzīvotāji” un “saskaras ar īpašām problēmām, jo trūkst kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu”
2.daļa:“un bērni no etnisko minoritāšu vai migrantu ģimenēm”
PPE
§ 2
1.daļa:“norāda, ka ceturtā daļa no visām sievietēm joprojām aprūpē ģimenes locekļus, nesaņemot tiešu atlīdzību, un ir skaidra segregācija attiecībā uz sievietēm nozarēs, kurām parasti raksturīgs zems atalgojums, garas darba stundas un bieži vien neoficiālas darba attiecības, un tādējādi sievietes saņem mazākus finanšu, sociālos un strukturālos ieguvumus”
2.daļa:“nekā strādājošs vīrietis”
§ 3
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “nepietiekama atbalsta un nodokļu sistēmu dēļ, kas ietekmē mājsaimniecības, kurās galvenais apgādātājs ir vientuļās mātes” un “savas dzimumidentitātes, dzimuma izpausmju un dzimumam raksturīgo īpašību dēļ”
2.daļa:“nepietiekama atbalsta un nodokļu sistēmu dēļ, kas ietekmē mājsaimniecības, kurās galvenais apgādātājs ir vientuļās mātes”
3.daļa:“savas dzimumidentitātes, dzimuma izpausmju un dzimumam raksturīgo īpašību dēļ”
§ 6
1.daļa:“atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru darba ņēmējiem un aprūpētājiem un šajā kontekstā uzsver, cik svarīgas ir individuālās tiesības uz atvaļinājumu un elastīgu darba režīmu, kas strādājošām personām palīdz organizēt privāto un darba dzīvi; atgādina, ka politika darba un privātās dzīves līdzsvara jomā mudina vīriešus uzņemties aprūpes pienākumus vienlīdzīgi ar sievietēm;”
2.daļa:“uzskata, ka turpmākas attīstības nolūkos būtu jātiecas pakāpeniski paplašināt paternitātes un aprūpes atvaļinājumus un tā apmaksas līmeni, kuram jābūt atbilstīgam, nodrošināt nenododamu vecāku atvaļinājumu, garantijas, kas attiektos uz atlaišanu, atgriešanos tajā pašā vai līdzvērtīgā amatā un aizsardzību pret diskrimināciju uz atvaļinājumu ņemšanas pamata, un tiesību attiecināšanu uz pašnodarbinātām personām un personām, kurām vajadzīgs pienācīgi apmaksāts atvaļinājums, lai aprūpētu apgādājamos, kas nav bērni;”
§ 8
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “nodrošināt laulāto atsevišķu aplikšanu ar nodokļiem, lai”
2.daļa:šie vārdi
§ 15
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “valsts”
2.daļa:šis vārds
§ 28
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “sabiedrisko” un “tādēļ atgādina, ka valstīs par prioritāti jānosaka kvalitatīvas valsts aprūpes tīklu izveide visiem bērniem, nepieļaujot stereotipisko iedalījumu sociālajos slāņos;”
2.daļa:šie vārdi
§ 35
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “kā arī nodrošināt ievērojami lielāku atalgojumu aprūpes nozarē”
2.daļa:šie vārdi
§ 36
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “neformālās”
2.daļa:šis vārds
§ 47
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “publiskā sektora” un “vispārēju”
2.daļa:šie vārdi
§ 48
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “publiskās”
2.daļa:šis vārds
§ 49
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “visos” un “īstenošanas posmos”
2.daļa:šie vārdi
§ 51
1.daļa:“atbalsta tādu pasākumu iekļaušanu Komisijas konkrētai valstij adresētos ieteikumos (KVAI), kas vērsti uz ieguldījumiem bērnu aprūpes iestādēs”
2.daļa:“un fiskālajiem šķēršļiem, novēršot situāciju, kad otrie pelnītāji (galvenokārt sievietes) strādā vairāk vai pārstrādājas, un citiem pasākumiem, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības”
N apsv.
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “sabiedriskie”
2.daļa:šis vārds
O apsv.
1.daļa:“tā kā Eiropai jāpārvar demogrāfiskās pārmaiņas, kas aizvien vairāk palielina ar vecumu saistītu slimību gadījumu skaitu un sabiedrības novecošanu un tādējādi arī palielina aprūpes vajadzības;”
2.daļa:“tā kā, palielinoties aprūpes vajadzībām, aprūpes pienākumu sadalījums starp sievietēm un vīriešiem nav samērīgs un sievietēm jāuzņemas lielākais slogs sabiedrībā dominējošo stereotipisko priekšstatu par sieviešu un vīriešu pienākumiem dēļ; tā kā aizvien lielākais vecu cilvēku skaits, sarūkošs darbspējīga vecuma cilvēku skaits un taupības režīma izraisītie budžeta ierobežojumi būtiski ietekmē sociālos pakalpojumus, kas skars arī cilvēkus, kuriem bieži vien sarežģītos apstākļos nākas apvienot darbu un aprūpes pienākumus;”
U apsv.
1.daļa:“tā kā Barselonas mērķrādītāji — nodrošināt aprūpi vismaz 33 % bērnu vecumā līdz 3 gadiem (1. mērķrādītājs) un vismaz 90 % bērnu vecumā no 3 gadiem līdz obligātajam izglītības vecumam (2. mērķrādītājs) — kopš 2002. gada ir sasniegti vien 12 dalībvalstīs, turklāt dažās dalībvalstīs līmenis ir satraucoši zems,”
2.daļa:“un to var uzskatīt tikai par ES nespēju sasniegt šos mērķus”
AB apsv.
1.daļa:“tā kā ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi un bērnu aprūpe bieži ir nepietiekami novērtēti, un daudzās dalībvalstīs šo profesiju uzskata par samērā nepievilcīgu un tais ir zems statuss, par ko liecina zemais atalgojuma līmenis, nevienlīdzīgā sieviešu un vīriešu pārstāvība personālā, sliktie darba apstākļi”
2.daļa:“un oficiālu darba līgumu trūkums”
ENF, PPE
§ 17
1.daļa:“uzskata, ka aprūpes pakalpojumu izstrādes pieejā būtu jāņem vērā visas lietotāju kategorijas un viņu atšķirības un dažādās prioritātes nepieciešamo aprūpes pakalpojumu veidu ziņā, tostarp personas no nelabvēlīgas vides,”
2.daļa:“piemēram, etnisko minoritāšu vai migrantu ģimenes,”
3.daļa:“attālo apgabalu un lauku iedzīvotāji un maznodrošinātas ģimenes”
4.daļa:“atgādina, ka tiesību aktos un politikas nostādnēs minētais ģimenes jēdziens jāsaprot plašā nozīmē;”

 8. Laimas slimība (Borreliosis) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0514/2018

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0514/2018
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika