Index 
Notulen
PDF 138kWORD 38k
Donderdag 15 november 2018 - Straatsburg
Uitslag van de stemming

 Afkortingen en tekens

 1. Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen 

Ontwerpresoluties: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Diversen
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0531/2018.

 2. De mensenrechtensituatie in Cuba 

Ontwerpresoluties: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
overw C§oorspronkelijke tekstso
1+
2/ES+289, 267, 43
stemming: resolutie (als geheel)HS+325, 240, 44
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Verzoeken om hoofdelijke stemming
PPE:eindstemming (RC-B8-0528/2018)
Verzoeken om stemming in onderdelen
Verts/ALE:
§ 5
1e deel"herinnert eraan dat de PDCA een bepaling betreffende de schorsing van de overeenkomst bevat die moet worden toegepast bij schending van de bepalingen over mensenrechten; dringt er daarom op aan dat de Commissie de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Cuba nauwlettend volgt en monitort bij de tenuitvoerlegging van de PDCA en regelmatig verslag uitbrengt aan het Parlement;"
2e deel"verzoekt hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini het Parlement in de plenaire vergadering gedetailleerd te informeren over de concrete maatregelen die worden genomen om aan bovengenoemde eis te voldoen;"
overweging C
1e deel"overwegende dat de mensrechtendialoog tussen de EU en Cuba, onder leiding van de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, in 2015 van start is gegaan; overwegende dat de partijen bij de vierde mensenrechtendialoog tussen de EU en Cuba op 9 oktober 2018 onder meer aandacht hebben besteed aan burgerparticipatie in openbare aangelegenheden, onder meer in het kader van recente verkiezingsprocessen, alsook aan de vrijheid van vereniging en meningsuiting en de mogelijkheid voor mensenrechtenverdedigers en andere maatschappelijke organisaties om zich vrijelijk te verenigen, hun mening te uiten en deel te nemen aan het openbare leven;"
2e deel"overwegende dat het voor het Parlement niet duidelijk is of deze bijeenkomst iets heeft opgeleverd; overwegende dat er, ondanks het opzetten van de mensenrechtendialoog en de herverkiezing van Cuba in de VN-Mensenrechtenraad voor de periode 2017-2019, geen tastbare resultaten zijn bereikt wat de mensenrechten in Cuba betreft; overwegende dat de politieke dialoog ook een rechtstreekse, intensieve dialoog met het maatschappelijk middenveld en met de oppositie moet omvatten, zonder beperkingen;"
Diversen
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0543/2018.

 3. De mensenrechtensituatie in Bangladesh 

Ontwerpresoluties: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
na § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
na § 112GUE/NGLES-291, 312, 11
stemming: resolutie (als geheel)+
Ontwerpresoluties van de fracties
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Diversen
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-Fractie) is medeondertekenaar van ontwerpresolutie B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL-Fractie) is medeondertekenaar van gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0533/2018.

 4. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I 

Verslag: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Vote: besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnenHS+398, 208, 13
Verzoeken om hoofdelijke stemming
S&D:besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
Diversen
Verzoek om stemming overeenkomstig artikel 69 quater van het Reglement door de PPE- en de ECR-Fractie.

 5. Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I 

Verslag: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming12commissieHS+506, 105, 2
20commissieHS+500, 110, 6
36commissieHS+371, 225, 5
37commissieHS+353, 244, 7
54commissieHS-187, 409, 9
81commissieHS+522, 93, 1
82commissieHS-191, 421, 8
art 2, § 2, letter a138meer dan 38 ledenHS+307, 305, 8
35commissieHS
art 3, alinea 1, punt 15139meer dan 38 ledenHS+315, 298, 2
141GUE/NGLHS
52commissieHS
142Verts/ALEHS-179, 435, 2
art 9, na § 4143Verts/ALEHS-264, 350, 3
art 10, § 669commissieHS-291, 319, 4
140meer dan 38 ledenHS+327, 286, 1
144Verts/ALEHS-276, 334, 1
art 17, § 1, inleidend gedeelte145Verts/ALE-
overw 6136meer dan 38 ledenHS+313, 300, 6
5commissieHS
na overw 20137meer dan 38 ledenHS+338, 275, 3
stemming: voorstel van de CommissieHS+533, 37, 47
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:amendementen 54, 82, 141
meer dan 38 leden:amendementen 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:amendementen 54, 82, 143
S&D:amendement 82
ENF:amendementen 12, 20, 35, 36, 81
Verzoeken om aparte stemming
PPE:amendement 52
GUE/NGL:amendementen 54, 82
Verts/ALE:amendement 37
S&D:amendement 82

 6. Persistente organische verontreinigende stoffen ***I 

Verslag: Julie Girling (A8-0336/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
amendementen van de bevoegde commissie - stemming en bloc1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
commissie+
amendementen van de bevoegde commissie - aparte stemming8commissieso
1+
2+
20commissieas+
24commissieHS+340, 276, 1
art 7, § 633Verts/ALEES-276, 338, 0
14commissie+
art 13, § 534Verts/ALE-
21commissie+
art 18, § 335Verts/ALE
art 20, § 236SVerts/ALE-
bijlage I, deel A, tabel, kolom 4, regel 1, punt 2, subpunt a38SGUE/NGL-
bijlage I, deel A, tabel, kolom 4, regel 2, punt 2, subpunt a39SGUE/NGL-
bijlage I, deel A, tabel, kolom 4, regel 3, punt 2, subpunt a40SGUE/NGL-
bijlage I, deel A, tabel, kolom 4, regel 4, punt 2, subpunt a41SGUE/NGL-
bijlage I, deel A, na regel 2430PPEHS-247, 338, 33
25commissie+
bijlage IV, tabel, regel 442GUE/NGL-
bijlage IV, tabel, regels 5-8 en na regel 843GUE/NGL-
37 DD1Verts/ALEES+336, 264, 16
37 DD2Verts/ALE+
overw 2531Verts/ALE-
overw 2832SVerts/ALE-
stemming: voorstel van de CommissieHS+567, 23, 27
Verzoeken om hoofdelijke stemming
Verts/ALE:amendementen 24, 30
Verzoeken om aparte stemming
ENF:amendement 20
S&D, Verts/ALE:amendement 24
Verzoeken om stemming in onderdelen
ENF:
amendement 8
1e deel"Aangezien het publiek zich vaak niet bewust is van het gevaar dat POP's inhouden voor de gezondheid van deze en komende generaties en voor het milieu, met name in ontwikkelingslanden, is voorlichting op grote schaal nodig om meer voorzichtigheid aan de dag te leggen en het publiek meer inzicht te verschaffen in de redenering achter beperkingen en verboden. In overeenstemming met het verdrag moeten bewustmakingsprogramma's over de impact van POP's op de menselijke gezondheid en het milieu voor het publiek, met name voor de meest kwetsbare groepen, alsmede scholing voor arbeiders, wetenschappers, onderwijzend, technisch en leidinggevend personeel waar mogelijk worden bevorderd en vergemakkelijkt."
2e deel"De Unie moet de toegang tot informatie en inspraak bij besluitvorming garanderen, in uitvoering van het Verdrag van de VN/ECE betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus), dat de Unie op 17 februari 2005 heeft goedgekeurd."

 7. Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid 

Verslag: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Betreftam nr.vanHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
§ 2§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 3§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
3+
§ 5§oorspronkelijke tekstHS+373, 204, 33
§ 6§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 8§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 15§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 16§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 17§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 24§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 28§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 30§oorspronkelijke tekstas-
§ 34§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+418, 171, 10
§ 35§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 36§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 37§oorspronkelijke tekstas+
§ 44§oorspronkelijke tekstas+
§ 47§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 48§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
§ 49§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
§ 51§oorspronkelijke tekstso
1/ES+454, 108, 24
2+
§ 53§oorspronkelijke tekstas+
overw D§oorspronkelijke tekstas+
overw G§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+452, 105, 30
overw K§oorspronkelijke tekstas-
overw L§oorspronkelijke tekstas-
overw N§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
overw O§oorspronkelijke tekstso
1+
2+
overw U§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
overw AB§oorspronkelijke tekstso
1+
2-
overw AE§oorspronkelijke tekstso
1+
2/HS+486, 78, 17
stemming: resolutie (als geheel)HS+385, 68, 113
Verzoeken om hoofdelijke stemming
GUE/NGL:§ 5
ENF:§ 17 (2e deel), § 34 (2e deel), overweging G (2e deel), overweging AE (2e deel)
Verzoeken om aparte stemming
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; overwegingen D, G, K, L
Verzoeken om stemming in onderdelen
GUE/NGL:
§ 16
1e deel"stelt vast dat er een grote diversiteit aan zorgdiensten is, zoals kinderopvang en voorschoolse educatie, ouderenzorg en zorg voor of ondersteuning van personen met een handicap of chronische ziekten die langdurige zorgbehoeften hebben, en dat er daarom verschillende beleidsbenaderingen zijn ontwikkeld;"
2e deel"is van mening dat zorg kan worden verleend door zowel professionele zorgverleners als mantelzorgers;"
§ 19
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "met winstoogmerk" (komt niet voor in de Nederlandse vertaling)
2e deeldeze woorden
§ 24
1e deel"is van mening dat toegankelijkheid het resultaat is van een combinatie van kosten en flexibiliteit en dat er daarom een scala aan zorgdiensten moet zijn, zowel openbare als particuliere, voor thuiszorg en zorg in een thuisomgeving;"
2e deel"is voorts van mening dat gezinsleden hetzij vrijwillig zorg moeten kunnen verlenen, hetzij in aanmerking moeten komen voor financiële ondersteuning zodat zij zorgdiensten kunnen aankopen;"
ENF:
§ 34
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en migranten"
2e deeldeze woorden
overweging G
1e deel"overwegende dat banen in de zorgsector in veel lidstaten slecht betaald worden, dat deze vorm van werk vaak verricht wordt zonder formele arbeidsovereenkomst en dat andere fundamentele arbeidsrechten vaak niet gewaarborgd worden, en dat deze banen vaak weinig aantrekkelijk zijn vanwege het verhoogde risico op fysieke en emotionele stress, het gevaar van een burn‑out, en het gebrek aan carrièremogelijkheden; overwegende dat de sector weinig opleidingskansen biedt en dat er in deze sector overwegend ouderen, vrouwen werkzaam zijn;"
2e deel"en migranten"
overweging AE
1e deeloverwegende dat er berichten zijn dat met name personen uit een kansarme omgeving, zoals personen uit gezinnen met een laag inkomen, personen uit plattelandsgebieden, problemen ondervinden als de beschikbaarheid van goede zorgdiensten slechts beperkt is;
2e deel"of kinderen van etnische minderheden of met een migrantenachtergrond,"
PPE:
§ 2
1e deel"merkt op dat een kwart van de vrouwen nog altijd tot de categorie van niet betaalde meewerkende gezinsleden behoort, dat wil zeggen dat ze geen directe beloning ontvangen voor hun inspanningen, en dat er veel vrouwen werkzaam zijn in sectoren die doorgaans worden gekenmerkt door lage lonen, lange werktijden en vaak informele arbeidsregelingen, waardoor deze vrouwen minder financiële, sociale en structurele voordelen genieten"
2e deel"dan de gemiddelde werkende man;"
§ 3
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en ontoereikende steun- en belastingregelingen, waarvan huishoudens van alleenstaande moeders de nadelen ondervinden;" en "op grond van, onder meer, hun genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken,"
2e deel"en ontoereikende steun- en belastingregelingen, waarvan huishoudens van alleenstaande moeders de nadelen ondervinden;"
3e deel"op grond van, onder meer, hun genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken,"
§ 6
1e deel"is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor werknemers en verzorgers en wijst in dit verband op het belang van individuele verlofdagen en flexibele werkregelingen om werknemers te helpen hun privéleven en hun beroepsleven te combineren; herinnert eraan dat beleidsmaatregelen ter bevordering van een passend evenwicht tussen werk en privéleven mannen ertoe moeten bewegen om op voet van gelijkheid met vrouwen zorgtaken op zich te nemen;"
2e deel"is van mening dat er met het oog op de toekomstige ontwikkeling naar moet worden gestreefd om het vaderschaps- en zorgverlof geleidelijk uit te breiden en het niveau van betaling tijdens dit verlof te verhogen tot een passend niveau, en te zorgen voor niet-overdraagbaar ouderschapsverlof, ontslaggaranties, terugkeer naar dezelfde of een gelijkwaardige functie, bescherming tegen discriminatie op grond van beslissingen om verlof op te nemen, en uitbreiding van deze rechten tot zelfstandigen en personen die verlof moeten opnemen om voor andere personen dan kinderen ten laste te zorgen;"
§ 8
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "gescheiden belastingheffing voor echtgenoten om"
2e deeldeze woorden
§ 15
1e deelgehele tekst zonder het woord: "publieke"
2e deeldit woord
§ 28
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "openbare" en "herhaalt daarom dat de lidstaten prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van hoogwaardige openbare zorgnetwerken voor alle kinderen, waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt naar herkomst en sociale klasse;"
2e deeldeze woorden
§ 35
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "en door ervoor te zorgen dat werknemers in de zorg beter betaald krijgen"
2e deeldeze woorden
§ 36
1e deelgehele tekst zonder het woord: "informele"
2e deeldit woord
§ 47
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "publieke" (komt niet voor in de Nederlandse vertaling) en "universele"
2e deeldeze woorden
§ 48
1e deelgehele tekst zonder het woord: "openbare"
2e deeldit woord
§ 49
1e deelgehele tekst zonder de woorden: "alle fasen van de uitvoering van"
2e deeldeze woorden
§ 51
1e deel"pleit ervoor dat in de landspecifieke aanbevelingen van de Commissie maatregelen worden opgenomen die gericht zijn op investeringen in kinderopvangvoorzieningen"
2e deelen op het opheffen van negatieve fiscale prikkels die ertoe leiden dat tweede verdieners, met name vrouwen, niet meer uren gaan werken of zelfs helemaal niet gaan werken, en op andere maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten;"
overweging N
1e deelgehele tekst zonder het woord: "openbare"
2e deeldit woord
overweging O
1e deel"overwegende dat Europa te maken heeft met demografische veranderingen die leiden tot een steeds groter aantal gevallen van leeftijdsgerelateerde ziekten en vergrijzing, en dat daardoor de zorgbehoeften toenemen;"
2e deel"overwegende dat de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen in tijden van toenemende zorgbehoeften veelal ongelijk is, en dat vrouwen vanwege de stereotype genderrollen die nog altijd in de Europese samenleving verankerd zijn, de zwaarste lasten dragen; overwegende dat het toenemende aantal ouderen, het dalende aantal personen in de werkende leeftijd en de besparingen op overheidsbegrotingen grote gevolgen hebben voor de sociale dienstverlening, en dus ook voor personen die, vaak onder moeilijke omstandigheden, hun werk moeten combineren met zorgtaken;"
overweging U
1e deel"overwegende dat de doelstellingen van Barcelona, te weten het waarborgen van kinderopvang voor ten minste 33 % van de kinderen jonger dan drie jaar (streefcijfer 1) en voor ten minste 90 % van de kinderen tussen drie jaar en de leerplichtige leeftijd (streefcijfer 2), sinds 2002 in slechts twaalf lidstaten zijn bereikt, en dat de percentages in een aantal lidstaten verontrustend laag liggen,"
2e deel"waaruit geconcludeerd kan worden dat de EU er niet in is geslaagd de streefcijfers te halen;"
overweging AB
1e deel"overwegende dat langdurige zorg en kinderopvang vaak niet serieus worden genomen en dat beroepen in deze sector in veel lidstaten weinig zichtbaar zijn en laag staan aangeschreven, hetgeen ook tot uiting komt in lage lonen, een onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen, slechte arbeidsomstandigheden"
2e deel"en het ontbreken van formele arbeidsovereenkomsten;"
ENF, PPE:
§ 17
1e deel"is van mening dat bij de ontwikkeling van zorgdiensten rekening moet worden gehouden met alle categorieën gebruikers, onder wie mensen uit kansarme milieus, en met hun verschillen en uiteenlopende voorkeuren voor de soorten zorgdiensten die zij nodig hebben;"
2e deel"zoals etnische minderheden, migrantengezinnen,"
3e deel"mensen die in afgelegen en plattelandsgebieden wonen en gezinnen met lage inkomens,"
4e deel"merkt op dat het concept gezin, zoals dat in wetgeving en beleid wordt gehanteerd, in ruime zin moet worden uitgelegd;"

 8. Ziekte van Lyme (borreliose) 

Ontwerpresolutie: B8-0514/2018

BetreftHS, enz.StemmingHS/ES - opmerkingen
Ontwerpresolutie B8-0514/2018
(commissie ENVI)
stemming: resolutie (als geheel)+
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid