Kazalo 
Zapisnik
PDF 135kWORD 37k
Četrtek, 15. november 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Vietnam, zlasti položaj političnih zapornikov 

Predlogi resolucij: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0526/2018ECR:
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D:
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Razno
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0531/2018.

 2. Stanje na področju človekovih pravic na Kubi 

Predlogi resolucij: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
§ 5§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.C§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+289, 267, 43
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+325, 240, 44
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR:
B8-0534/2018S&D:
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Zahteve za poimensko glasovanje
PPE:končno glasovanje (RC-B8-0528/2018)
Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 5
1.del:„opozarja, da sporazum vključuje določbo o začasni prekinitvi izvajanja, ki se uporabi v primeru kršenja določb o človekovih pravicah; zato vztraja, naj Komisija pri izvajanju tega sporazuma tesno spremlja in nadzoruje spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na Kubi ter redno poroča Parlamentu;“
2.del:„poziva podpredsednico/visoko predstavnico Federico Mogherini, naj Parlament na plenarnem zasedanju podrobno obvešča o konkretnih ukrepih, ki so bili sprejeti za to, da se izpolnijo omenjene zahteve;“
u.i.C
1.del:„ker se je dialog o človekovih pravicah med EU in Kubo, ki ga vodi posebni predstavnik EU za človekove pravice, začel leta 2015; ker sta EU in Kuba na četrtem dialogu 9. oktobra 2018 med drugim obravnavali udeležbo državljanov v javnih zadevah, tudi v povezavi z nedavnim volilnim procesom, svobodo združevanja in izražanja ter možnost za zagovornike človekovih pravic in druge sektorje civilne družbe, da se svobodno združujejo, izražajo svoja mnenja in sodelujejo v javnem življenju;“
2.del:„ker Parlamentu ni jasno, ali je bil na tem srečanju dosežen kak dogovor; ker v zvezi s človekovimi pravicami na Kubi doslej ni bilo oprijemljivih rezultatov, čeprav je bil začet dialog o človekovih pravicah in je bila Kuba znova izvoljena v Svet OZN za človekove pravice za obdobje 2017–2019; ker mora politični dialog vključevati neposreden in intenziven dialog s civilno družbo in opozicijo, brez vsakršnih omejitev;“
Razno
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0543/2018.

 3. Stanje na področju človekovih pravic v Bangladešu 

Predlogi resolucij: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
po § 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
po § 112GUE/NGLEG-291, 312, 11
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0533/2018ECR:
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D:
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Razno
María Teresa Giménez Barbat (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (skupina GUE/NGL) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-0533/2018.

 4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I 

Poročilo: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Glasovanje: odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanjPG+398, 208, 13
Zahteve za poimensko glasovanje
S&D:odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj:
Razno
Glasovanje sta v skladu s členom 69c Poslovnika zahtevali skupini PPE in ECR.

 5. Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu ***I 

Poročilo: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
odbor+
p.s. pristojnega odbora – ločeno glasovanje12odborPG+506, 105, 2
20odborPG+500, 110, 6
36odborPG+371, 225, 5
37odborPG+353, 244, 7
54odborPG-187, 409, 9
81odborPG+522, 93, 1
82odborPG-191, 421, 8
člen 2, § 2, točka a138več kot 38 poslancevPG+307, 305, 8
35odborPG
člen 3, alinea 1, točka 15139več kot 38 poslancevPG+315, 298, 2
141GUE/NGLPG
52odborPG
142Verts/ALEPG-179, 435, 2
člen 9, po § 4143Verts/ALEPG-264, 350, 3
člen 10, § 669odborPG-291, 319, 4
140več kot 38 poslancevPG+327, 286, 1
144Verts/ALEPG-276, 334, 1
člen 17, § 1, uvodni del145Verts/ALE-
Uvodna izjava 6136več kot 38 poslancevPG+313, 300, 6
5odborPG
po uvodni izjavi 20137več kot 38 poslancevPG+338, 275, 3
glasovanje: predlog KomisijePG+533, 37, 47
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:predlogi sprememb 54, 82, 141
več kot 38 poslancev:predlogi sprememb 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:predlogi sprememb 54, 82, 143
S&D:predlog spremembe 82
ENF:predlogi sprememb 12, 20, 35, 36, 81
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:predlog spremembe 52
GUE/NGL:predloga sprememb 54, 82
Verts/ALE:predlog spremembe 37
S&D:predlog spremembe 82

 6. Obstojna organska onesnaževala ***I 

Poročilo: Julie Girling (A8-0336/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
odbor+
p.s. pristojnega odbora – ločeno glasovanje8odborpo delih
1+
2+
20odborloč.+
24odborPG+340, 276, 1
člen 7, § 633Verts/ALEEG-276, 338, 0
14odbor+
člen 13, § 534Verts/ALE-
21odbor+
člen 18, § 335Verts/ALE
člen 20, § 236DVerts/ALE-
Priloga I, del A, razpredelnica, stolpec 4, vrstica 1, točka 2, podtočka a38DGUE/NGL-
Priloga I, del A, razpredelnica, stolpec 4, vrstica 2, točka 2, podtočka a39DGUE/NGL-
Priloga I, del A, razpredelnica, stolpec 4, vrstica 3, točka 2, podtočka a40DGUE/NGL-
Priloga I, del A, razpredelnica, stolpec 4, vrstica 4, točka 2, podtočka a41DGUE/NGL-
Priloga VI, del A, tabela, po vrstici 2430PPEPG-247, 338, 33
25odbor+
Priloga IV, razpredelnica, vrstica 442GUE/NGL-
Priloga IV, razpredelnica, vrstice 5–8, po vrstici 843GUE/NGL-
37 UD1Verts/ALEEG+336, 264, 16
37 UD2Verts/ALE+
Uvodna izjava 2531Verts/ALE-
Uvodna izjava 2832DVerts/ALE-
glasovanje: predlog KomisijePG+567, 23, 27
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predloga sprememb 24, 30
Zahteve za ločeno glasovanje
ENF:predlog spremembe 20
S&D, Verts/ALE:predlog spremembe 24
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
predlog spremembe 8
1.del:„Ozaveščenost javnosti glede nevarnosti, ki jih obstojna organska onesnaževala predstavljajo za zdravje sedanjih in prihodnjih generacij kakor tudi za okolje, zlasti v državah v razvoju, je pogosto pomanjkljiva, zato je potrebno obsežno informiranje, ki bi povečalo stopnjo previdnosti ter javno razumevanje razlogov za omejitve in prepovedi. V skladu s Konvencijo je treba, kadar je to primerno, spodbujati in krepiti programe ozaveščanja javnosti glede teh snovi, njihovih učinkov na zdravje in okolje ter nadomestil, zlasti programe, namenjene najbolj ranljivim skupinam, kakor tudi usposabljanje delavcev, znanstvenikov, vzgojiteljev ter tehničnega in vodstvenega osebja.“
2.del:„Unija bi morala omogočiti dostop do informacij in udeležbo javnosti, tako da izvaja Konvencijo Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo z dne 25. junija 1998 o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah („Aarhuška konvencija“), ki jo je Unija potrdila 17. februarja 2005“.

 7. Storitve oskrbe v EU za večjo enakost spolov 

Poročilo: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
§ 2§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 3§originalno besedilopo delih
1+
2-
3+
§ 5§originalno besediloPG+373, 204, 33
§ 6§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 8§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 15§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 16§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 17§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+402, 166, 28
3+
4+
§ 19§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 24§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 28§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 30§originalno besediloloč.-
§ 34§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+418, 171, 10
§ 35§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 36§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 37§originalno besediloloč.+
§ 44§originalno besediloloč.+
§ 47§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 48§originalno besedilopo delih
1+
2-
§ 49§originalno besedilopo delih
1+
2+
§ 51§originalno besedilopo delih
1/EG+454, 108, 24
2+
§ 53§originalno besediloloč.+
u.i.D§originalno besediloloč.+
u.i.G§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+452, 105, 30
u.i.K§originalno besediloloč.-
u.i.L§originalno besediloloč.-
u.i.N§originalno besedilopo delih
1+
2-
u.i.O§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.U§originalno besedilopo delih
1+
2-
u.i.AB§originalno besedilopo delih
1+
2-
u.i.AE§originalno besedilopo delih
1+
2/PG+486, 78, 17
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+385, 68, 113
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:§ 5
ENL:§ 17 (2. del), § 34 (2. del), uvodna izjava G (2. del), uvodna izjava AE (2. del)
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§§ 5, 30, 34, 37, 44, 53; uvodne izjave D, G, K, L
Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 16
1.del:„ugotavlja, da obstaja vrsta skrbstvenih storitev, vključno z varstvom v zgodnjem otroštvu in izobraževanjem, storitvami oskrbe za starejše ter oskrbo ali podporo za invalide in/ali kronične bolnike, ki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje in oskrbo, ter ugotavlja, da so bili zato oblikovani različni politični pristopi;“
2.del:meni, da bi lahko oskrbo opravljali formalni in neformalni oskrbovalci;
§ 19
1.del:vse besedilo brez besede: „pridobitnih“
2.del:te besede
§ 24
1.del:meni, da je dostopnost rezultat kombinacije stroškov in prožnosti in da bi zato morala biti na voljo vrsta storitev, javnih in zasebnih, za oskrbo na domu in v domu podobnih nastanitvah;
2.del:poleg tega meni, da bi morali imeti družinski člani možnost prostovoljnega ali subvencioniranega opravljanja storitev oskrbe;
ENF:
§ 34
1.del:vse besedilo brez besed: „in delavci migranti“
2.del:te besede
u.i. G
1.del:„ker so številna delovna mesta v oskrbi v več državah članicah slabo plačana in pogosto ne omogočajo formalnih pogodb ali drugih osnovnih delavskih pravic ter zaradi visoke izpostavljenosti telesnemu in čustvenemu stresu, tveganja za izčrpanost in pomanjkanja priložnosti za poklicni razvoj niso poklicno privlačna; ker ta sektor ponuja le malo možnosti za usposabljanje, poleg tega pa med zaposlenimi v tem sektorju prevladujejo starejši, ženske“
2.del:„in delavci migranti;“
u.i.AE
1.del:„ker je znano, da se ljudje iz prikrajšanih okolij soočajo s posebnimi izzivi, kadar je ponudba kakovostnih storitev oskrbe omejena, kar velja tudi za tiste iz družin z nizkim dohodkom, prebivalstvo na podeželju“
2.del:„in otroke iz etničnih manjšin ali z migrantskim ozadjem;“
PPE:
§ 2
1.del:„ugotavlja, da je četrtina vseh žensk še vedno pomagajočih družinskih delavcev, za kar ne prejemajo nobenega neposrednega plačila, in da obstaja jasna segregacija žensk v sektorjih, za katere so na splošno značilni nizka plača, dolg delovnik in pogosto neformalna ureditev dela, zaradi česar ženske prejemajo manjše denarne, socialne in strukturne koristi“
2.del:„kot tipični zaposleni moški;“
§ 3
1.del:vse besedilo brez besed: „ter nezadostnih sistemov podpore in obdavčevanja, ki prizadenejo gospodinjstva mater samohranilk;“ in „zaradi svoje spolne identitete, spolnega izražanja in spolnih značilnosti,“
2.del:„ter nezadostnih sistemov podpore in obdavčevanja, ki prizadenejo gospodinjstva mater samohranilk;“
3.del:„zaradi svoje spolne identitete, spolnega izražanja in spolnih značilnosti,“
§ 6
1.del:„pozdravlja predlog Komisije za direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja delavcev in oskrbovalcev ter v zvezi s tem poudarja pomen individualnih pravic do dopusta in prožnih delovnih ureditev za pomoč zaposlenim posameznikom pri upravljanju njihovega zasebnega in poklicnega življenja; opozarja, da bi morale politike na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja moške spodbujati, da prevzamejo enak delež obveznosti oskrbe kot ženske;“
2.del:meni, da bi si bilo treba za prihodnji razvoj postaviti cilj o postopnem podaljšanju očetovskega dopusta in dopusta za oskrbo. povečanju plačila zanju, ki bi moralo biti ustrezno za zagotovitev neprenosljivega starševskega dopusta, o zagotovilih v zvezi z odpustom, vrnitvijo na isto ali enakovredno delovno mesto, zaščito pred diskriminacijo zaradi odločitev v zvezi z dopustom ter o razširitvi pravic na samozaposlene in tiste, ki potrebujejo ustrezno plačan dopust, da bi lahko skrbeli za vzdrževane osebe, ki niso otroci;
§ 8
1.del:vse besedilo brez besed: „naj se zagotovi ločena obdavčitev zakoncev“
2.del:te besede
§ 15
1.del:vse besedilo brez besede: „javne“
2.del:ta beseda
§ 28
1.del:vse besedilo brez besed: „javne“ ter „zato ponavlja, da mora biti prednostna naloga držav razvoj kakovostnih mrež javne oskrbe za vse otroke, brez razlikovanja, ki bi utrjevalo stereotipe o razredni hierarhiji;“
2.del:te besede
§ 35
1.del:vse besedilo brez besed: „pa tudi do znatno višjih plač v sektorju oskrbe;“
2.del:te besede
§ 36
1.del:vse besedilo brez besede: „neformalne“
2.del:ta beseda
§ 47
1.del:vse besedilo brez besed: „javne“ in „splošen“
2.del:te besede
§ 48
1.del:vse besedilo brez besede: "javnih"
2.del:ta beseda
§ 49
1.del:vse besedilo brez besed: „v vse faze izvajanja“
2.del:te besede
§ 51
1.del:„podpira, da se v priporočila Komisije za posamezne države vključijo ukrepi, ki se osredotočajo na naložbe v zmogljivosti otroškega varstva“
2.del:„in odvračalne davčne ukrepe, ki prejemnike drugega dohodka v gospodinjstvu – predvsem ženske – odvračajo od tega, da bi delali več ali da bi sploh delali, ter na druge ukrepe za odpravljanje razlik v plačah med spoloma;“
u.i.N
1.del:vse besedilo brez besede: "javnih"
2.del:ta beseda
u.i.O
1.del:„ker se Evropa mora spoprijeti z demografskimi spremembami, zaradi katerih se povečuje pogostost s starostjo povezanih bolezni in staranje prebivalstva, s tem pa tudi potrebe po oskrbi;“
2.del:„ker so ob vse večjih potrebah po oskrbi obveznosti pri tem nesorazmerno porazdeljene med spoloma, pri čemer ženske nosijo levji delež bremena zaradi stereotipnih spolnih vlog, ki še vedno prevladujejo v evropski družbi; ker naraščanje števila starejših, upadanje števila delovno sposobnega prebivalstva in varčevalne proračunske omejitve močno vplivajo na socialne storitve, kar bo vplivalo tudi na ljudi, ki bodo morali pogosto v težavnih razmerah usklajevati delo in obveznosti pri oskrbi;“
u.i.U
1.del:„ker so bili barcelonski cilji glede zagotavljanja otroškega varstva za vsaj 33 % otrok, mlajših od treh let (cilj 1), in za vsaj 90 % otrok med tretjim letom starosti in šoloobvezno starostjo (cilj 2) od leta 2002 izpolnjeni samo v 12 državah članicah, pri čemer so v nekaterih državah članicah stopnje uresničevanja teh ciljev zaskrbljujoče nizke,“
2.del:„kar je mogoče oceniti le kot neuspeh EU pri uresničevanju teh ciljev;“
u.i.AB
1.del:„ker so storitve dolgotrajne oskrbe in otroškega varstva pogosto podcenjene, v precej državah članicah pa ima ta poklic precej nizek profil in ugled, kar se kaže v nizkih plačah, neenaki zastopanosti moških in žensk v delovni sili, slabih delovnih pogojih“
2.del:„in odsotnosti formalnih pogodb o zaposlitvi;“
ENF, PPE:
§ 17
1.del:„meni, da bi bilo treba pri pristopu k razvoju storitev oskrbe upoštevati vse kategorije uporabnikov in razlike med njimi ter različne želje glede vrste storitev, ki jih potrebujejo, tudi osebe iz prikrajšanih okolij,“
2.del:„kot so etnične manjšine ali migrantske družine,“
3.del:„osebe, ki živijo na oddaljenih in podeželskih območjih, in družine z nizkimi dohodki;“
4.del:„opozarja, da je treba pojem družine, ki se uporablja v zakonodaji in politikah, razlagati široko;“

 8. Lymska borelioza 

Predlog resolucije: B8-0514/2018

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0514/2018
(odbor ENVI)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Zadnja posodobitev: 13. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov