Index 
Protokoll
PDF 131kWORD 36k
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar 

Resolutionsförslag: B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0526/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0526/2018ECR
B8-0527/2018Verts/ALE
B8-0529/2018EFDD
B8-0530/2018S&D
B8-0531/2018ALDE
B8-0540/2018PPE
Övrigt
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0531/2018.

 2. Människorättssituationen i Kuba 

Resolutionsförslag: B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0528/2018
(PPE, ECR, ALDE)
punkt 5originaltextendelad
1+
2+
skäl Coriginaltextendelad
1+
2 / EO+289, 267, 43
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+325, 240, 44
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0528/2018PPE
B8-0532/2018ECR
B8-0534/2018S&D
B8-0537/2018GUE/NGL
B8-0541/2018Verts/ALE
B8-0543/2018ALDE
Begäranden om omröstning med namnupprop
PPE:slutomröstning (RC-B8-0528/2018)
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 5
Första delen”Europaparlamentet påminner om att avtalet om politisk dialog och samarbete innehåller en bestämmelse om hävande av avtalet som bör tillämpas om människorättsbestämmelser åsidosätts. Därför krävs det att Europeiska unionen noga följer och bevakar respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna i Kuba vid genomförandet av avtalet och att det sker regelbunden återrapportering till parlamentet.”
Andra delen”Vice ordföranden/den höga representanten Federica Mogherini uppmanas att ingående underrätta parlamentet i plenum om vilka konkreta åtgärder som vidtas för att hörsamma det ovanstående kravet.”
skäl C
Första delen”Människorättsdialogen mellan EU och Kuba, ledd av EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, inleddes 2015. Den 9 oktober 2018 tog parterna i den fjärde människorättsdialogen mellan EU och Kuba bland annat upp medborgarnas deltagande i det offentliga livet, t.ex. i senare tiders valprocesser, samt förenings- och yttrandefriheten och möjligheterna för människorättsförsvarare och andra delar av civilsamhället att fritt organisera sig, uttrycka sina åsikter och delta i samhällslivet.”
Andra delen”Det står inte klart för parlamentet om detta möte på något sätt undanröjde några oklarheter. Inga konkreta resultat har uppnåtts beträffande de mänskliga rättigheterna i Kuba, trots inrättandet av människorättsdialogen och omvalet av Kuba i FN:s människorättsråd för perioden 2017–2019. Den politiska dialogen måste omfatta en direkt och intensiv dialog med civilsamhället och oppositionen utan begräsningar.”
Övrigt
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0543/2018.

 3. Människorättssituationen i Bangladesh 

Resolutionsförslag: B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0533/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
efter punkt 61GUE/NGL-
3Verts/ALE+
efter punkt 112GUE/NGLEO-291, 312, 11
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0533/2018ECR
B8-0535/2018EFDD
B8-0536/2018S&D
B8-0538/2018Verts/ALE
B8-0539/2018GUE/NGL
B8-0542/2018ALDE
B8-0544/2018PPE
Övrigt
María Teresa Giménez Barbat (ALDE-gruppen) hade också undertecknat resolutionsförslaget B8-0542/2018.
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0533/2018.

 4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I 

Betänkande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingarONU+398, 208, 13
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar
Övrigt
Omröstning begärd enligt artikel 69c i arbetsordningen av PPE och ECR.

 5. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I 

Betänkande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-4
6-11
13-19
21-34
38-51
53
55-68
70-80
83-135
utskottet+
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning12utskottetONU+506, 105, 2
20utskottetONU+500, 110, 6
36utskottetONU+371, 225, 5
37utskottetONU+353, 244, 7
54utskottetONU-187, 409, 9
81utskottetONU+522, 93, 1
82utskottetONU-191, 421, 8
artikel 2, punkt 2, led a138≥ 38 ledamöterONU+307, 305, 8
35utskottetONU
artikel 3, stycke 1, led 15139≥ 38 ledamöterONU+315, 298, 2
141GUE/NGLONU
52utskottetONU
142Verts/ALEONU-179, 435, 2
artikel 9, efter punkt 4143Verts/ALEONU-264, 350, 3
artikel 10, punkt 669utskottetONU-291, 319, 4
140≥ 38 ledamöterONU+327, 286, 1
144Verts/ALEONU-276, 334, 1
artikel 17, punkt 1, inledningen145Verts/ALE-
skäl 6136≥ 38 ledamöterONU+313, 300, 6
5utskottetONU
efter skäl 20137≥ 38 ledamöterONU+338, 275, 3
omröstning: kommissionens förslagONU+533, 37, 47
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGLÄF 54, 82, 141
≥ 38 ledamöterÄF 5, 35, 37, 52, 54, 69, 82, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144
Verts/ALE:ÄF 54, 82, 143
S&D:ÄF 82
ENF:ÄF 12, 20, 35, 36, 81
Begäranden om särskild omröstning
PPE:ÄF 52
GUE/NGLÄF 54, 82
Verts/ALE:ÄF 37
S&D:ÄF 82

 6. Långlivade organiska föroreningar ***I 

Betänkande: Julie Girling (A8-0336/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-7
9-13
15-19
22-23
26-29
utskottet+
ändringsförslag från ansvarigt utskott – särskild omröstning8utskottetdelad
1+
2+
20utskottetsärsk.+
24utskottetONU+340, 276, 1
artikel 7, punkt 633Verts/ALEEO-276, 338, 0
14utskottet+
artikel 3, punkt 534Verts/ALE-
21utskottet+
artikel 18, punkt 335Verts/ALE
artikel 20, punkt 236SVerts/ALE-
bilaga I, del A, tabellen, kolumn 4, rad 1, punkt 2, led a38SGUE/NGL-
bilaga I, del A, tabellen, kolumn 4, rad 2, punkt 2, led a39SGUE/NGL-
bilaga I, del A, tabellen, kolumn 4, rad 3, punkt 2, led a40SGUE/NGL-
bilaga I, del A, tabellen, kolumn 4, rad 4, punkt 2, led a41SGUE/NGL-
bilaga I, del A, efter rad 2430PPEONU-247, 338, 33
25utskottet+
bilaga IV, tabellen, rad 442GUE/NGL-
bilaga IV, tabellen, raderna 5–8 och efter rad 843GUE/NGL-
37 m.d.1Verts/ALEEO+336, 264, 16
37 m.d.2Verts/ALE+
skäl 2531Verts/ALE-
skäl 2832SVerts/ALE-
omröstning: kommissionens förslagONU+567, 23, 27
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:ÄF 24, 30
Begäranden om särskild omröstning
ENF:ÄF 20
S&D, Verts/ALE:ÄF 24
Begäranden om delad omröstning
ENF:
ÄF 8
Första delen”Eftersom allmänheten ofta inte är medveten om vilka faror POP innebär för nuvarande och framtida generationers hälsa och för miljön, framför allt i utvecklingsländerna, behövs det omfattande information för att öka försiktigheten och allmänhetens förståelse av de skäl som ligger till grund för restriktioner och förbud. I överensstämmelse med konventionen bör program för allmänt medvetande om dessa ämnen, om deras inverkan på hälsa och miljö, särskilt för de mest utsatta grupperna, samt utbildning av arbetstagare, vetenskapsmän, lärare samt teknisk personal och ledningspersonal främjas och underlättas i tillämpliga fall.”
Andra delen”Unionen bör säkerställa tillgång till information och allmänhetens deltagande genom att. genomföra FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som unionen antog den 17 februari 2005.”

 7. Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet 

Betänkande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 2originaltextendelad
1+
2-
punkt 3originaltextendelad
1+
2-
3+
punkt 5originaltextenONU+373, 204, 33
punkt 6originaltextendelad
1+
2+
ÄF 8originaltextendelad
1+
2-
punkt 15originaltextendelad
1+
2-
punkt 16originaltextendelad
1+
2+
punkt 17originaltextendelad
1+
2 / ONU+402, 166, 28
3+
4+
punkt 19originaltextendelad
1+
2-
punkt 24originaltextendelad
1+
2+
punkt 28originaltextendelad
1+
2-
punkt 30originaltextensärsk.-
punkt 34originaltextendelad
1+
2 / ONU+418, 171, 10
punkt 35originaltextendelad
1+
2-
punkt 36originaltextendelad
1+
2-
punkt 37originaltextensärsk.+
punkt 44originaltextensärsk.+
punkt 47originaltextendelad
1+
2+
punkt 48originaltextendelad
1+
2-
punkt 49originaltextendelad
1+
2+
punkt 51originaltextendelad
1 / ONU+454, 108, 24
2+
punkt 53originaltextensärsk.+
skäl Doriginaltextensärsk.+
skäl Goriginaltextendelad
1+
2 / ONU+452, 105, 30
skäl Koriginaltextensärsk.-
skäl Loriginaltextensärsk.-
skäl Noriginaltextendelad
1+
2-
skäl Ooriginaltextendelad
1+
2+
skäl Uoriginaltextendelad
1+
2-
skäl ABoriginaltextendelad
1+
2-
skäl AEoriginaltextendelad
1+
2 / ONU+486, 78, 17
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+385, 68, 113
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:punkt 5
ENF:punkt 17(andra delen), punkt 34 (andra delen), skäl G (andra delen), skäl AE (andra delen)
Begäranden om särskild omröstning
PPE:punkterna 5, 30, 34, 37, 44, 53 skäl D, G, K, L
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 16
Första delen”Europaparlamentet konstaterar att det förekommer en mängd olika typer av omsorgstjänster, till exempel förskola, äldreomsorg och omsorg eller stöd för personer med funktionsnedsättning och/eller kroniska sjukdomar som innebär ett långvarigt behov av vård och omsorg, och att olika politiska strategier har utvecklats till följd av detta.”
Andra delen”Parlamentet anser att omsorg kan tillhandahållas av formella och informella omsorgsgivare.”
punkt 19
Första delentexten i sin helhet utom orden ”vinstdrivande”
Andra delendessa ord
punkt 24
Första delen”Europaparlamentet anser att tillgängligheten beror på en kombination av kostnader och flexibilitet, varför det bör finnas en rad olika typer av omsorgstjänster, både offentliga och privata, och omsorg i hemmet och i hemlika miljöer.”
Andra delen”Parlamentet anser vidare att anhöriga bör kunna antingen frivilligt sköta omsorgen eller få bidrag för att köpa omsorgstjänster.”
ENF:
punkt 34
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och arbetstagare med utländsk bakgrund”
Andra delendessa ord
skäl G
Första delen”Arbeten inom omsorgssektorn är låglöneyrken i många medlemsstater och omfattas ofta inte av formella anställningsavtal eller andra grundläggande arbetstagarrättigheter samt är oattraktiva på arbetsmarknaden på grund av den höga risken för fysisk och emotionell stress, risken för utbrändhet och bristen på karriärmöjligheter. Sektorn erbjuder få fortbildningsmöjligheter och personalen består främst av äldre människor, kvinnor”
Andra delen”och arbetstagare med utländsk bakgrund.”
skäl AE
Första delen”Det finns uppgifter som visar att personer från missgynnade bakgrunder får det särskilt svårt när det råder begränsad tillgång på högkvalitativa omsorgstjänster, till exempel personer från låginkomstfamiljer, personer som bor på landsbygden”
Andra delen”och barn från etniska minoriteter eller med migrantbakgrund.”
PPE:
punkt 2
Första delen”Europaparlamentet konstaterar att en fjärdedel av alla kvinnor fortfarande utför obetalt familjearbete, för vilket de inte får någon direkt lön, och att det finns en tydlig segregering av kvinnor inom sektorer som generellt sett kännetecknas av låg lön, långa arbetsdagar och ofta informella arbetsförhållanden, vilket leder till sämre monetär, social och strukturell vinning för kvinnor ”
Andra delen”än för en typisk förvärvsarbetande man.”
punkt 3
Första delentexten i sin helhet utom orden ”samt otillräckliga stöd- och skattesystem som påverkar hushåll med ensamstående mödrar” och “på grund av bland annat sin könsidentitet, sitt könsuttryck och sina könsegenskaper”
Andra delen”samt otillräckliga stöd- och skattesystem som påverkar hushåll med ensamstående mödrar”
Tredje delen”på grund av bland annat sin könsidentitet, sitt könsuttryck och sina könsegenskaper”
punkt 6
Första delen”Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för arbetstagare och personer med omsorgsansvar samt framhåller i detta sammanhang vikten av individuella rättigheter i fråga om ledighet och flexibla arbetsformer för att förvärvsarbetande personer lättare ska kunna hantera sitt privat- och arbetsliv. Parlamentet påminner om att åtgärder för balans mellan arbete och privatliv bör uppmuntra männen att axla ett lika stort omsorgsansvar som kvinnorna.”
Andra delen”Parlamentet anser att målet för den framtida utvecklingen bör vara att gradvis öka pappa- och omsorgsledigheten och att höja ersättningsnivån, vilket bör vara adekvat, samt att säkerställa icke överförbar föräldraledighet, uppsägningsskydd, rätt till återinträde på samma eller motsvarande tjänst, skydd mot diskriminering på grund av ledighetsbeslut och stärkta rättigheter för egenföretagare och personer som behöver ta ut ledighet på grund av omsorg om andra anhöriga än barn.”
punkt 8
Första delentexten i sin helhet utom orden ”garanterad särbeskattning av makar med målet”
Andra delendessa ord
punkt 15
Första delenhela texten utom ordet ”offentliga”
Andra delendetta ord
punkt 28
Första delentexten i sin helhet utom orden ”offentliga” och ”Parlamentet upprepar därför att medlemsstaterna måste prioritera utvecklingen av ett högkvalitativt offentligt omsorgssystem för alla barn, utan åtskillnader som förstärker klassamhällets stereotyper.”
Andra delendessa ord
punkt 35
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och att sörja för avsevärt höjda löner inom omsorgssektorn”
Andra delendessa ord
punkt 36
Första delenhela texten utom ordet ”informell”
Andra delendetta ord
punkt 47
Första delentexten i sin helhet utom orden ”offentliga” and ”allmän”
Andra delendessa ord
punkt 48
Första delenhela texten utom ordet ”offentlig”
Andra delendetta ord
punkt 49
Första delentexten i sin helhet utom orden ”på alla genomförandestadier”
Andra delendessa ord
punkt 51
Första delen”Europaparlamentet stöder inkluderingen i kommissionens landspecifika rekommendationer av åtgärder som är inriktade på investeringar i barnomsorg”
Andra delen”och på negativa skatteincitament som gör att den andra försörjaren – som oftast är kvinna – låter bli att arbeta mer eller att arbeta överhuvudtaget samt på andra åtgärder för att täppa till löneklyftan mellan könen.”
skäl N
Första delenhela texten utom ordet ”offentlig”
Andra delendetta ord
skäl O
Första delen”Europa brottas med demografiska förändringar som leder till en ökad förekomst av åldersrelaterade sjukdomar och en åldrande befolkning, och därmed ökande omsorgsbehov.”
Andra delen”Nu i en tid med växande omsorgsbehov råder det en snedfördelning av omsorgsansvaret mellan könen, då kvinnorna tar på sig merparten av omsorgsbördan på grund av stereotypa könsroller som fortfarande lever kvar i det europeiska samhället. Det ökande antalet äldre, det minskande antalet människor i arbetsför ålder och nedskärningarna i de offentliga budgetarna har avsevärd inverkan på den sociala servicen, vilket även kommer att påverka dem som måste kombinera arbete med omsorgsansvar, ofta under svåra omständigheter.”
skäl U
Första delen”Barcelonamålen om barnomsorg för minst 33 procent av barnen under 3 års ålder (mål 1) och för minst 90 procent av barnen mellan 3 år och den obligatoriska skolåldern (mål 2) har uppnåtts enbart i 12 medlemsstater sedan 2002, och i vissa medlemsstater är nivån på uppnåendet av dessa mål oroande låg,”
Andra delen”vilket bara kan betraktas som att EU har misslyckats med att uppnå dem.”
skäl AB
Första delen”Långtidssjukvård och barnomsorg undervärderas ofta och i många medlemsstater har yrken inom dessa områden relativt låg profil och status, vilket avspeglas i en låg lönenivå, en sned könsfördelning bland personalen, dåliga arbetsförhållanden”
Andra delen”och avsaknad av formella anställningsavtal.”
ENF, PPE:
punkt 17
Första delen”Europaparlamentet anser att man vid utvecklingen av omsorgstjänster bör beakta alla kategorier av användare samt skillnaderna mellan dessa och deras varierande preferenser i fråga om vilka typer av omsorgstjänster som de behöver, däribland personer med missgynnad bakgrund,”
Andra delen”till exempel etniska minoriteter eller migrantfamiljer”
Tredje delen”och människor som bor i avlägsna områden eller på landsbygden samt låginkomstfamiljer.”
Fjärde delen”Parlamentet påminner om att det familjebegrepp som används i lagstiftning och politiska åtgärder bör tolkas i vid bemärkelse.”

 8. Borreliainfektion (borrelios) 

Resolutionsförslag: B8-0514/2018

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0514/2018
(utskottet ENVI)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy