Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 79k
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (разискване)
 3.Лаймска болест (борелиоза) (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници
  
4.2.Положението с правата на човека в Куба
  
4.3.Положението с правата на човека в Бангладеш
 5.Време за гласуване
  
5.1.Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (гласуване)
  
5.2.Положението с правата на човека в Куба (гласуване)
  
5.3.Положението с правата на човека в Бангладеш (гласуване)
  
5.4.Решение за започване на междуинституционални преговори: Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
5.5.Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (гласуване)
  
5.6.Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)
  
5.7.Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (гласуване)
  
5.8.Лаймска болест (борелиоза) (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Действия, предприети във връзка с искането за снемане на имунитет
 11.Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (разискване)

Доклад относно предлагането в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете [2018/2077(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (заместваща докладчика) представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz и Anna Hedh.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen и Barbara Matera.

Изказаха се: Věra Jourová и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 15.11.2018 г.


3. Лаймска болест (борелиоза) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000088/2018) зададен от Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, към Комисията: Лаймска болест (борелиоза) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Alojz Peterle, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin и Dubravka Šuica.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano и Sylvie Goddyn, от името на комисията ENVI, относно лаймската болест (борелиоза) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 15.11.2018 г.


4. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 14.11.2018 г.)


4.1. Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници

Предложения за резолюция B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake и Michaela Šojdrová представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Wajid Khan и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 15.11.2018 г.


4.2. Положението с правата на човека в Куба

Предложения за резолюция B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun и Pavel Telička представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Bas Belder, от името на групата ECR, María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE, и João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се José Inácio Faria и Seán Kelly относно провеждането на разискването (Председателят даде пояснения).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 15.11.2018 г.


4.3. Положението с правата на човека в Бангладеш

Предложения за резолюция B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake и Tomáš Zdechovský представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Krzysztof Hetman, от името на групата PPE, Agnes Jongerius, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward и Wajid Khan.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 15.11.2018 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 и B8-0540/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0526/2018

(за замяна на B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 и B8-0540/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Maria Arena, от името на групата S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias и Monica Macovei, от името на групата ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk и Nedzhmi Ali, от името на групата ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0459)


5.2. Положението с правата на човека в Куба (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 и B8-0543/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0528/2018

(за замяна на B8-0528/2018, B8-0532/2018 и B8-0543/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil и Elmar Brok, от името на групата PPE,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei и Charles Tannock, от името на групата ECR,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart и María Teresa Giménez Barbat, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0460)

(Предложенията за резолюции B8-0534/2018, B8-0537/2018 и B8-0541/2018 отпадат.)


5.3. Положението с правата на човека в Бангладеш (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 и B8-0544/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0533/2018

(за замяна на B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 и B8-0544/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Agnes Jongerius, от името на групата S&D,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei и Sajjad Karim, от името на групата ECR,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0461)


5.4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, съгласно член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Enrique Calvet Chambon (докладчик), който подкрепи решението на комисията.


5.5. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0462)


5.6. Устойчиви органични замърсители ***I (гласуване)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0463)

Изказа се Julie Girling (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


5.7. Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете (гласуване)

Доклад относно предлагането в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете [2018/2077(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0464)


5.8. Лаймска болест (борелиоза) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0514/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Изказвания

След гласуването, Seán Kelly, относно организацията на времето за гласуване след провеждането на гласуването вчера (председателят припомни приложимата процедура и съобщи, че въпросът е разгледан от Председателския съвет и че комисията LIBE ще може да внесе друг доклад) и Dobromir Sośnierz относно изказването на Seán Kelly.


6. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly и Daniel Hannan

Доклад Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek и Daniel Hannan

Лаймска болест (борелиоза) - B8-0514/2018
Lynn Boylan и Rory Palmer.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.51 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Действия, предприети във връзка с искането за снемане на имунитет

Компетентният германски орган информира председателя за решението на Окръжния съд на Хайденхайм по наказателното производство, образувано срещу Ingeborg Gräßle вследствие на снемането на нейния имунитет чрез решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. (точка 5.7 от протокола от 12.12.2017 г).


11. Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (разискване)

Изявление на Комисията: Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Julia Pitera, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa и Beata Gosiewska.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Albert Deß.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI))

Сезиране на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка към Съвета, Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията относно Споразумението за институционална рамка между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (2018/2262(INI))
подпомагаща: INTA (член 54 от Правилника за дейността)

Съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 ноември 2018 г.)

комисии: ECON, ENVI (член 55 от Правилника за дейността)

- Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
подпомагаща: BUDG, ITRE, IMCO

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение (член 99, параграф 2 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 23 октомври 2018 г.)

комисия AFET

- Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

комисия PECH

- Сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
подпомагаща: DEVE, BUDG


13. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

9 ноември 2018 г.

(*) име с поверителен характер

(*) (№ 0906/2018); Brandy Thern (№ 0907/2018); (*) (№ 0908/2018); (*) (№ 0909/2018); (*) (№ 0910/2018); (*) (№ 0911/2018); (*) (№ 0912/2018); (*) (№ 0913/2018); (*) (№ 0914/2018); Fotios Batzios (№ 0915/2018); (*) (№ 0916/2018); Panagiotis Grafos (№ 0917/2018); (*) (№ 0918/2018); (*) (№ 0919/2018); (*) (№ 0920/2018); (*) (№ 0921/2018); (*) (№ 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 0923/2018); Paul Villain (№ 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (№ 0927/2018); (*) (№ 0928/2018); (*) (№ 0929/2018); (*) (№ 0930/2018); Rui Martins (№ 0931/2018); Massimo Scarafia (№ 0932/2018); Pavel Traian Danca (№ 0933/2018); Michele Scirpoli (№ 0934/2018); (*) (№ 0935/2018); (*) (№ 0936/2018); (*) (№ 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (№ 0938/2018); Andrzej Halicki (№ 0939/2018); Thomas Nitz (№ 0940/2018); Canio Trione (№ 0941/2018); Oliver Murphy (№ 0942/2018); (*) (№ 0943/2018); Detlev Winkelmann (№ 0944/2018); Tomt Lenz (№ 0945/2018); Mateusz Błaszczak (№ 0946/2018); (*) (№ 0947/2018); (*) (№ 0948/2018).


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Обединеното кралство (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно оползотворяването и насърчаването на регионалното и местното езиково и културно наследство (B8-0479/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Innocenzo Leontini. Предложение за резолюция за разширяване на разрешената риболовна зона в либийски териториални води (B8-0510/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно наличието на нарушители на функциите на ендокринната система в рециклирани продукти (B8-0511/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI


15. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


16. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 28 ноември 2018 г. и 29 ноември 2018 г.


17. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.35 ч.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност