Indeks 
Protokol
PDF 259kWORD 75k
Torsdag den 15. november 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (forhandling)
 3.Lymes sygdom (borreliose) (forhandling)
 4.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger
  
4.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba
  
4.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh
 5.Afstemningstid
  
5.1.Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (afstemning)
  
5.2.Menneskerettighedssituationen i Cuba (afstemning)
  
5.3.Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (afstemning)
  
5.4. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  
5.5.Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (afstemning)
  
5.6.Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)
  
5.7.Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (afstemning)
  
5.8.Lymes sygdom (borreliose) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (forhandling)
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Hævelse af mødet
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (forhandling)

Betænkning om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene [2018/2077(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen..

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz og Anna Hedh.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen og Barbara Matera.

Talere: Věra Jourová og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 15.11.2018.


3. Lymes sygdom (borreliose) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000088/2018) af Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano og Sylvie Goddyn, for ENVI, til Kommissionen: Lymes sygdom (borreliose) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Alojz Peterle for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew og Mairead McGuinness.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Seán Kelly.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin og Dubravka Šuica.

Taler: Věra Jourová

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano og Sylvie Goddyn, for ENVI, om Lymes sygdom (borreliose) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 15.11.2018.


4. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 14.11.2018).


4.1. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger

Forslag til beslutning B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake og Michaela Šojdrová forelagde beslutningsforslagene.

Talere Seán Kelly for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Wajid Khan og Jean-Luc Schaffhauser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria og Stanislav Polčák.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 15.11.2018.


4.2. Menneskerettighedssituationen i Cuba

Forslag til beslutning B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun og Pavel Telička forelagde beslutningsforslagene

Talere Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, María Teresa Giménez Barbat for ALDE-Gruppen, og João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová og Tomáš Zdechovský.

Talere José Inácio Faria og Seán Kelly om afviklingen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 15.11.2018.


4.3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh

Forslag til beslutning B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake og Tomáš Zdechovský forelagde beslutningsforslagene.

Talere Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward og Wajid Khan.

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 15.11.2018.


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Vietnam, navnlig situationen for politiske fanger (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 og B8-0540/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0526/2018

(erstatter B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 og B8-0540/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias og Monica Macovei, for ECR-Gruppen,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk og Nedzhmi Ali, for ALDE-Gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0459)


5.2. Menneskerettighedssituationen i Cuba (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 og B8-0543/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0528/2018

(erstatter B8-0528/2018, B8-0532/2018 og B8-0543/2018):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil og Elmar Brok, for PPE-Gruppen,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei og Charles Tannock, for ECR-Gruppen,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart og María Teresa Giménez Barbat, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0460)

(Forslag til beslutning B8-0534/2018, B8-0537/2018 og B8-0541/2018 bortfaldt).


5.3. Menneskerettighedssituationen i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 og B8-0544/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0533/2018

(erstatter B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 og B8-0544/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Agnes Jongerius, for S&D-Gruppen,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei og Sajjad Karim, for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0461)


5.4.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, Enrique Calvet Chambon (ordfører) som udtrykte sin støtte til udvalgets afgørelse.


5.5. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (Omarbejdning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0462)


5.6. Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0463)

Indlæg af Julie Girling (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.7. Pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene (afstemning)

Betænkning om pasningstilbud i EU til forbedring af ligestillingen mellem kønnene [2018/2077(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lymes sygdom (borreliose) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0514/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Indlæg

Efter afstemningen, Seán Kelly om tilrettelæggelsen af afstemningstiden som følge af afviklingen af gårsdagens afstemning (formanden mindede om den gændende procedure og meddelte, at sagen var blevet behandlet af Formandskonferencen, og at LIBE ville kunne forelægge en anden betænkning), og Dobromir Sośnierz om indlægget af Seán Kelly.


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly og Daniel Hannan

Betænkning: Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek og Daniel Hannan

Lymes sygdom (borreliose) - B8-0514/2018
Lynn Boylan og Rory Palmer.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 12.51.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Reaktion på anmodning om ophævelse af immunitet

Den tyske kompetente myndighed havde underrettet formanden om den afgørelse, som distriktsdomstolen i Heidenheim havde truffet i en straffesag, der var indledt mod Ingeborg Gräßle som følge af ophævelsen af hendes immunitet ved Europa-Parlamentets afgørelse af 12. december 2017 (punkt 5.7 i protokollen af 12.12.2017).


11. Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Rollen for den tyske Ungdomsvelfærdsforvaltning (Jugendamt) i tværnationale familietvister (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra, Andrejs Mamikins, Julia Pitera, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa og Beata Gosiewska.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Albert Deß.

Taler: Věra Jourová.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))

Udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

LIBE

- Gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer den parlamentariske kontrol med decentrale organer (2018/2114(INI))
henvist til kor. udv. AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den institutionelle rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund (2018/2262(INI))
rådg.udv.: INTA (forretningsordenens artikel 54)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 8. november 2018)

ECON, ENVI (forretningsordenens artikel 55)
- Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
rådg.udv.: BUDG, ITRE, IMCO

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure (forretningsordenens artikel 99, stk. 2)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen den 23. oktober 2018)

AFET

- Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH

- Indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
rådg.udv.: DEVE, BUDG


13. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 9. november 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 0906/2018); Brandy Thern (nr. 0907/2018); (*) (nr. 0908/2018); (*) (nr. 0909/2018); (*) (nr. 0910/2018); (*) (nr. 0911/2018); (*) (nr. 0912/2018); (*) (nr. 0913/2018); (*) (nr. 0914/2018); Fotios Batzios (nr. 0915/2018); (*) (nr. 0916/2018); Panagiotis Grafos (nr. 0917/2018); (*) (nr. 0918/2018); (*) (nr. 0919/2018); (*) (nr. 0920/2018); (*) (nr. 0921/2018); (*) (nr. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0923/2018); Paul Villain (nr. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 0927/2018); (*) (nr. 0928/2018); (*) (nr. 0929/2018); (*) (nr. 0930/2018); Rui Martins (nr. 0931/2018); Massimo Scarafia (nr. 0932/2018); Pavel Traian Danca (nr. 0933/2018); Michele Scirpoli (nr. 0934/2018); (*) (nr. 0935/2018); (*) (nr. 0936/2018); (*) (nr. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (nr. 0938/2018); Andrzej Halicki (nr. 0939/2018); Thomas Nitz (nr. 0940/2018); Canio Trione (nr. 0941/2018); Oliver Murphy (nr. 0942/2018); (*) (nr. 0943/2018); Detlev Winkelmann (nr. 0944/2018); Tomt Lenz (nr. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (nr. 0946/2018); (*) (nr. 0947/2018); (*) (nr. 0948/2018).


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Det Forenede Kongerige af DNA-oplysninger (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [som ændret ved direktiv 2018/XXX/EU] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [forvaltning af energiunionen] på grund af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fremme af den sproglige og kulturelle arv på regionalt og lokalt plan (B8-0479/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Innocenzo Leontini. Forslag til beslutning om udvidelse af den tilladte fiskerizone i libysk territorialfarvand (B8-0510/2018)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forekomsten af hormonforstyrrende stoffer i produkter, der indeholder genanvendt materiale (B8-0511/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI


15. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


16. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 28. november 2018 - 29. november 2018.


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.35.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Seneste opdatering: 4. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik