Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 280kWORD 82k
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (συζήτηση)
 3.Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων
  
4.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα
  
4.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (ψηφοφορία)
  
5.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (ψηφοφορία)
  
5.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)
  
5.4.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
5.5.Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (ψηφοφορία)
  
5.8.Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας
 11.Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.01.


2. Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων [2018/2077(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz και Anna Hedh.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen και Barbara Matera.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


3. Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000088/2018) που κατέθεσαν οι Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Η Merja Kyllönen αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano και Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με τη νόσο του Lyme (βορρελίωση) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


4. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018)


4.1. Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Οι Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake και Michaela Šojdrová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


4.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Οι Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun και Pavel Telička παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria και Seán Kelly σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


4.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Οι Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Julie Ward και Wajid Khan.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Βιετνάμ, ιδίως η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 και B8-0540/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0526/2018

(αντικαθιστά τις B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 και B8-0540/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk και Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0459)


5.2. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 και B8-0543/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0528/2018

(αντικαθιστά τις B8-0528/2018, B8-0532/2018 και B8-0543/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart και María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0460)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0534/2018, B8-0537/2018 και B8-0541/2018 καταπίπτουν.)


5.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 και B8-0544/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0533/2018

(αντικαθιστά τις B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 και B8-0544/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0461)


5.4. Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Εγκρίνεται

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού, ο Enrique Calvet Chambon (εισηγητής), ο οποίος τάσσεται υπέρ της απόφασης της επιτροπής.


5.5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0462)


5.6. Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0463)

Παρεμβαίνει η Julie Girling (εισηγήτρια), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


5.7. Υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων [2018/2077(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0464)


5.8. Νόσος του Lyme (βορρελίωση) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0514/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Παρεμβάσεις

Μετά τις ψηφοφορίες, ο Seán Kelly, σχετικά με την οργάνωση της ώρας των ψηφοφοριών σε συνέχεια της διεξαγωγής της χθεσινής ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται, ανακοινώνει ότι το ζήτημα εξετάστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων και ότι η επιτροπή LIBE θα μπορέσει να υποβάλει άλλη έκθεση), και ο Dobromir Sośnierz, σχετικά με την παρέμβαση του Seán Kelly.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly και Daniel Hannan

Έκθεση Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek και Daniel Hannan

Νόσος του Lyme (βορρελίωση) - B8-0514/2018
Lynn Boylan και Rory Palmer.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.51.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας

Η αρμόδια γερμανική αρχή ενημέρωσε τον Πρόεδρο σχετικά με την απόφαση που εξέδωσε το περιφερειακό δικαστήριο του Heidenheim στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κατά της Ingeborg Gräßle σε συνέχεια της απόφασης για άρση της ασυλίας της, που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2017 (σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2017).


11. Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο ρόλος της γερμανικής υπηρεσίας κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές (2018/2856(RSP))

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Julia Pitera, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa και Beata Gosiewska.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Albert Deß.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Νοεμβρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή LIBE

- Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Νοεμβρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (2018/2262(INI))
γνωμοδότηση: INTA (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 8ης Νοεμβρίου 2018)

επιτροπές: ECON, ENVI (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Δημιουργία πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
γνωμοδότηση: BUDG, ITRE, IMCO

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης (άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Κατόπιν κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 23ης Οκτωβρίου 2018)

επιτροπή AFET

- Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

επιτροπή PECH

- Σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG


13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 9 Νοεμβρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0906/2018)· Brandy Thern (αριθ. 0907/2018)· (*) (αριθ. 0908/2018)· (*) (αριθ. 0909/2018)· (*) (αριθ. 0910/2018)· (*) (αριθ. 0911/2018)· (*) (αριθ. 0912/2018)· (*) (αριθ. 0913/2018)· (*) (αριθ. 0914/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0915/2018)· (*) (αριθ. 0916/2018)· Panagiotis Grafos (αριθ. 0917/2018)· (*) (αριθ. 0918/2018)· (*) (αριθ. 0919/2018)· (*) (αριθ. 0920/2018)· (*) (αριθ. 0921/2018)· (*) (αριθ. 0922/2018)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 0923/2018)· Paul Villain (αριθ. 0924/2018)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 0925/2018)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 0926/2018)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 0927/2018)· (*) (αριθ. 0928/2018)· (*) (αριθ. 0929/2018)· (*) (αριθ. 0930/2018)· Rui Martins (αριθ. 0931/2018)· Massimo Scarafia (αριθ. 0932/2018)· Pavel Traian Danca (αριθ. 0933/2018)· Michele Scirpoli (αριθ. 0934/2018)· (*) (αριθ. 0935/2018)· (*) (αριθ. 0936/2018)· (*) (αριθ. 0937/2018)· Sylvia Margarita Mora Guerra (αριθ. 0938/2018)· Andrzej Halicki (αριθ. 0939/2018)· Thomas Nitz (αριθ. 0940/2018)· Canio Trione (αριθ. 0941/2018)· Oliver Murphy (αριθ. 0942/2018)· (*) (αριθ. 0943/2018)· Detlev Winkelmann (αριθ. 0944/2018)· Tomt Lenz (αριθ. 0945/2018)· Mateusz Błaszczak (αριθ. 0946/2018)· (*) (αριθ. 0947/2018)· (*) (αριθ. 0948/2018).


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στο Ηνωμένο Βασίλειο (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αξιοποίηση και την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (B8-0479/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Innocenzo Leontini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διεύρυνση της επιτρεπόμενης αλιευτικής ζώνης στα χωρικά ύδατα της Λιβύης (B8-0510/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών σε προϊόντα που έχουν προέλθει από ανακύκλωση (B8-0511/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου 2018 και 29 Νοεμβρίου 2018.


17. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.35.


18. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου