Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 249kWORD 75k
Neljapäev, 15. november 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (arutelu)
 3.Lyme'i tõbi ehk borrelioos (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
4.1.Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord
  
4.2.Inimõiguste olukord Kuubas
  
4.3.Inimõiguste olukord Bangladeshis
 5.Hääletused
  
5.1.Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord (hääletus)
  
5.2.Inimõiguste olukord Kuubas (hääletus)
  
5.3.Inimõiguste olukord Bangladeshis (hääletus)
  
5.4.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)
  
5.5.Rongireisijate õigused ja kohustused ***I (hääletus)
  
5.6.Püsivad orgaanilised saasteained ***I (hääletus)
  
5.7.Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (hääletus)
  
5.8.Lyme'i tõbi ehk borrelioos (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Järelmeetmed puutumatuse äravõtmise taotlusele
 11.Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (arutelu)
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Petitsioonid
 14.Esitatud dokumendid
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.01.


2. Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (arutelu)

Raport hooldusteenuste kohta ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks [2018/2077(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportööri asemel) tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz ja Anna Hedh.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen ja Barbara Matera.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.7.


3. Lyme'i tõbi ehk borrelioos (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000088/2018), mille esitasid Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Lyme'i tõbi ehk borrelioos (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew ja Mairead McGuinness.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin ja Dubravka Šuica.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano ja Sylvie Goddyn ENVI-komisjoni nimel Lyme’i tõve ehk puukborrelioosi kohta (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.8.


4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 14.11.2018 protokollipunkt 3.)


4.1. Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake ja Michaela Šojdrová tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Wajid Khan ja Jean-Luc Schaffhauser.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.1.


4.2. Inimõiguste olukord Kuubas

Resolutsiooni ettepanekud B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun ja Pavel Telička tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel ja João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský.

Sõna võtsid José Inácio Faria ja Seán Kelly arutelu läbiviimise kohta (juhataja täpsustas).

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.2.


4.3. Inimõiguste olukord Bangladeshis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake ja Tomáš Zdechovský tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Krzysztof Hetman fraktsiooni PPE nimel, Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Wajid Khan.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2018 protokollipunkt 5.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Vietnam, eelkõige poliitvangide olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ja B8-0540/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0526/2018

(asendades B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ja B8-0540/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk ja Nedzhmi Ali fraktsiooni ALDE nimel,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0459)


5.2. Inimõiguste olukord Kuubas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 ja B8-0543/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0528/2018

(asendades B8-0528/2018, B8-0532/2018 ja B8-0543/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil ja Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart ja María Teresa Giménez Barbat fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0460)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0534/2018, B8-0537/2018 ja B8-0541/2018 muutusid kehtetuks.)


5.3. Inimõiguste olukord Bangladeshis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ja B8-0544/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0533/2018

(asendades B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ja B8-0544/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Agnes Jongerius fraktsiooni S&D nimel,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0461)


5.4. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69c lõike 2 teisele lõigule Enrique Calvet Chambon (raportöör), kes oli k


5.5. Rongireisijate õigused ja kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0462)


5.6. Püsivad orgaanilised saasteained ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0463)

Sõna võttis Julie Girling, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


5.7. Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (hääletus)

Raport hooldusteenuste kohta ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks [2018/2077(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lyme'i tõbi ehk borrelioos (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0514/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Sõnavõtud

Seán Kelly pärast hääletust eelmise päeva hääletuse korralduse kohta (juhataja tuletas meelde kohaldatavat korda ja andis teada, et esimeeste konverents oli seda küsimust uurinud ja et LIBE-komisjonil on võimalik esitada uus raport), ja Dobromir Sośnierz Seán Kelly sõnavõtu kohta.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Raport: Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek ja Daniel Hannan

Lyme'i tõbi ehk borrelioos - B8-0514/2018
Lynn Boylan ja Rory Palmer.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 12.51.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Järelmeetmed puutumatuse äravõtmise taotlusele

Saksamaa pädev ametiasutus on andnud presidendile teada, et Heidenheimi piirkondlik kohus tegi Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise kohta tehtud otsuse järgselt otsuse Ingeborg Gräßle kriminaalmenetluses (12.12.2017 protokollipunkt 5.7).


11. Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (arutelu)

Komisjoni avaldus: Saksamaa noorsooameti (Jugendamt) roll piiriülestes perevaidlustes (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Julia Pitera, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa ja Beata Gosiewska.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Albert Deß.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi 8. novembri 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

LIBE-komisjon

- Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle (2018/2114(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 8. novembri 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise institutsioonilist raamistikku käsitleva lepingu kohta (2018/2262(INI))

nõuandvad komisjonid: INTA (kodukorra artikkel 54)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 8. novembri 2018. aasta otsuse alusel)

komisjonid: ECON, ENVI (kodukorra artikkel 55)

- Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
nõuandvad komisjonid: BUDG, ITRE, IMCO

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks (kodukorra artikli 99 lõige 2)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 23. oktoobri 2018. aasta teatise põhjal)

AFET-komisjon

- Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH-komisjon

- Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu (mis hõlmab selle rakendamise protokolli ja lepingu juurde kuuluvat kirjavahetust) sõlmimine (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG


13. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

9. november 2018

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0906/2018); Brandy Thern (nr 0907/2018); (*) (nr 0908/2018); (*) (nr 0909/2018); (*) (nr 0910/2018); (*) (nr 0911/2018); (*) (nr 0912/2018); (*) (nr 0913/2018); (*) (nr 0914/2018); Fotios Batzios (nr 0915/2018); (*) (nr 0916/2018); Panagiotis Grafos (nr 0917/2018); (*) (nr 0918/2018); (*) (nr 0919/2018); (*) (nr 0920/2018); (*) (nr 0921/2018); (*) (nr 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0923/2018); Paul Villain (nr 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0927/2018); (*) (nr 0928/2018); (*) (nr 0929/2018); (*) (nr 0930/2018); Rui Martins (nr 0931/2018); Massimo Scarafia (nr 0932/2018); Pavel Traian Danca (nr 0933/2018); Michele Scirpoli (nr 0934/2018); (*) (nr 0935/2018); (*) (nr 0936/2018); (*) (nr 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (nr 0938/2018); Andrzej Halicki (nr 0939/2018); Thomas Nitz (nr 0940/2018); Canio Trione (nr 0941/2018); Oliver Murphy (nr 0942/2018); (*) (nr 0943/2018); Detlev Winkelmann (nr 0944/2018); Tomt Lenz (nr 0945/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0946/2018); (*) (nr 0947/2018); (*) (nr 0948/2018).


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, [mida on muudetud direktiiviga 2018/XXX/EL] ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/XXX [milles käsitletakse energialiidu juhtimist] kohandamise kohta tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

2) parlamendiliikmete resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek piirkondliku ja kohaliku keele- ja kultuurpärandi väärtustamise ja edendamise kohta (B8-0479/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Innocenzo Leontini. Resolutsiooni ettepanek Liibüa territoriaalvetes lubatud kalapüügi piirkonna laiendamise kohta (B8-0510/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide esinemise kohta ringlussevõtu toodetes (B8-0511/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 28. novembril 2018 ja 29. novembril 2018.


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.35.


18. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 4. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika