Indeks 
Zapisnik
PDF 255kWORD 75k
Četvrtak, 15. studenog 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (rasprava)
 3.Lajmska bolest (borelioza) (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika
  
4.2.Stanje ljudskih prava na Kubi
  
4.3.Stanje ljudskih prava u Bangladešu
 5.Glasovanje
  
5.1.Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (glasovanje)
  
5.2.Stanje ljudskih prava na Kubi (glasovanje)
  
5.3.Stanje ljudskih prava u Bangladešu (glasovanje)
  
5.4.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)
  
5.5.Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I (glasovanje)
  
5.6.Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (glasovanje)
  
5.7.Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (glasovanje)
  
5.8.Lajmska bolest (borelioza) (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Postupanje slijedom zahtjeva za ukidanje imuniteta
 11.Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (rasprava)
 12.Odluke o određenim dokumentima
 13.Predstavke
 14.Podnošenje dokumenata
 15.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 16.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:01 h.


2. Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (rasprava)

Izvješće o uslugama skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova [2018/2077(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (umjesto izvjestiteljice) predstavila je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Michaela Šojdrová, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz i Anna Hedh.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen i Barbara Matera.

Govorile su: Věra Jourová i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 15.11.2018..


3. Lajmska bolest (borelioza) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000088/2018) koje je postavio Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano et Sylvie Goddyn, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lajmska bolest (borelioza) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Alojz Peterle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karin Kadenbach, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew i Mairead McGuinness.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Seán Kelly.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin i Dubravka Šuica.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano et Sylvie Goddyn, u ime Odbora ENVI, o lajmskoj bolesti (borelioza) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika od 15.11.2018..


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 3 zapisnika od 14.11.2018..)


4.1. Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika

Prijedlozi rezolucija B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake i Michaela Šojdrová predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Wajid Khan i Jean-Luc Schaffhauser.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika od 15.11.2018..


4.2. Stanje ljudskih prava na Kubi

Prijedlozi rezolucija B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, koji odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun i Pavel Telička predstavili su preijedloge rezolucije.

Govorili su Francisco José Millán Mon, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský.

Govorili su José Inácio Faria i Seán Kelly o tijeku rasprave (predsjednik je dao pojašnjenja).

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 15.11.2018..


4.3. Stanje ljudskih prava u Bangladešu

Prijedlozi rezolucija B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake i Tomáš Zdechovský predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Krzysztof Hetman, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward i Wajid Khan.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 15.11.2018..


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Vijetnam, posebice položaj političkih zatvorenika (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 i B8-0540/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0526/2018

(koji zamjenjujeB8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 i B8-0540/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk i Nedzhmi Ali, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0459)


5.2. Stanje ljudskih prava na Kubi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 i B8-0543/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0528/2018

(koji zamjenjujeB8-0528/2018, B8-0532/2018 i B8-0543/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil i Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart i María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0460)

(Prijedlozi rezolucija B8-0534/2018, B8-0537/2018 i B8-0541/2018 se ne razmatraju.)


5.3. Stanje ljudskih prava u Bangladešu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 i B8-0544/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0533/2018

(koji zamjenjujeB8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 i B8-0544/2018):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Agnes Jongerius, u ime Kluba zastupnika S&D-a,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei i Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2018)0461)


5.4. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja u skladu s člankom 69.c stavkom 2. podstavkom 2. Poslovnika Enrique Calvet Chambon (izvjestitelj) koji je suglasan s odlukom odbora.


5.5. Prava i obveze putnika u željezničkom prometu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0462)


5.6. Postojane organske onečišćujuće tvari ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0463)

Govorila je Julie Girling (izvjestiteljica) kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.7. Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (glasovanje)

Izvješće o uslugama skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova [2018/2077(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lajmska bolest (borelioza) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0514/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Govorili su:

Nakon glasovanja, Seán Kelly, o organizaciji glasovanja uzimajući u obzir jučerašnje glasovanje, (Predsjednik je podsjetio na važeći postupak i izjavio da je Konferencija predsjednika razmotrila to pitanje te da će Odbor LIBE podnijeti novo izvješće), i Dobromir Sośnierz, koji se osvrnuo na riječi Seána Kellyja.


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly i Daniel Hannan

Izvješće: Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek i Daniel Hannan

Lajmska bolest (borelioza) - B8-0514/2018
Lynn Boylan i Rory Palmer.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:51 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Postupanje slijedom zahtjeva za ukidanje imuniteta

Nadležno njemačko tijelo obavijestilo je predsjednika o odluci koju je donio Okružni sud u Heidenheimu u okviru sudskog postupka pokrenutog protiv Ingeborg Gräßle nakon što joj je Europski parlament ukinuo zastupnički imunitet odlukom od 12. prosinca 2017. (točka 5.7 zapisnika od 12.12.2017.).


11. Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (rasprava)

Izjava Komisije: Uloga njemačkog Centra za socijalnu skrb (Jugendamt) u prekograničnim obiteljskim sporovima (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio, Andrejs Mamikins, Julia Pitera, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa i Beata Gosiewska.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Albert Deß.

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


12. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 108. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. studenoga 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske (2018/2262(INI))

Upućivanje na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor LIBE

- Provedba pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFCO
mišljenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. studenoga 2018.)

Odbor AFET

- Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije/visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o Sporazumu o institucionalnom okviru između Europske unije i Švicarske (2018/2262(INI))
mišljenje: INTA (članak 54. Poslovnika)

Zajednički odbori (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 8. studenoga 2018.)

odbori: ECON, ENVI (članak 55. Poslovnika)

- Uspostava okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
mišljenje: BUDG, ITRE, IMCO

Izvješća o prijedlozima nezakonodavnih rezolucija u okviru postupka suglasnosti (članak 99. stavak 2. Poslovnika)

(U skladu s najavom Konferencije predsjednika odbora 23. listopada 2018)

Odbor AFET

- Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

Odbor PECH

- Sklapanje Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, Protokol o njegovoj provedbi i razmjena pisama koja je priložena Sporazumu (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
mišljenje: DEVE, BUDG


13. Predstavke

Sljedeće predstavke unesene su u registar pod niže navedenim datumima i upućene nadležnom odboru u skladu s člankom 215. stavcima 9. i 10. Poslovnika:

9. studenog 2018.

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 0906/2018); Brandy Thern (br. 0907/2018); (*) (br. 0908/2018); (*) (br. 0909/2018); (*) (br. 0910/2018); (*) (br. 0911/2018); (*) (br. 0912/2018); (*) (br. 0913/2018); (*) (br. 0914/2018); Fotios Batzios (br. 0915/2018); (*) (br. 0916/2018); Panagiotis Grafos (br. 0917/2018); (*) (br. 0918/2018); (*) (br. 0919/2018); (*) (br. 0920/2018); (*) (br. 0921/2018); (*) (br. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (br. 0923/2018); Paul Villain (br. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (br. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (br. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (br. 0927/2018); (*) (br. 0928/2018); (*) (br. 0929/2018); (*) (br. 0930/2018); Rui Martins (br. 0931/2018); Massimo Scarafia (br. 0932/2018); Pavel Traian Danca (br. 0933/2018); Michele Scirpoli (br. 0934/2018); (*) (br. 0935/2018); (*) (br. 0936/2018); (*) (br. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (br. 0938/2018); Andrzej Halicki (br. 0939/2018); Thomas Nitz (br. 0940/2018); Canio Trione (br. 0941/2018); Oliver Murphy (br. 0942/2018); (*) (br. 0943/2018); Detlev Winkelmann (br. 0944/2018); Tomt Lenz (br. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (br. 0946/2018); (*) (br. 0947/2018); (*) (br. 0948/2018).


14. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka s obzirom na podatke o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti [kako je izmijenjena Direktivom 2018/XXX/EU] i Uredbe (EU) 2018/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Upravljanje energetskom unijom] zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o vrednovanju i promicanju regionalne i lokalne jezične i kulturne baštine (B8-0479/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Innocenzo Leontini. Prijedlog rezolucije o proširenju ribolovnog područja odobrenog u libijskim teritorijalnim vodama (B8-0510/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Mireille D'Ornano. Prijedlog rezolucije o prisutnosti endokrinih disruptora u recikliranim proizvodima (B8-0511/2018)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


15. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 3. Poslovnika, zapisnik s današnje dnevne sjednice dat će se Parlamentu na usvajanje na početku sljedeće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


16. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 28. studenog 2018. i 29. studenog 2018.


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:35 h.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Klaus Welle

Antonio Tajani

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 4. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti