Rodyklė 
Protokolas
PDF 256kWORD 77k
Ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (diskusijos)
 3.Laimo liga (boreliozė) (diskusijos)
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis
  
4.2.Žmogaus teisių padėtis Kuboje
  
4.3.Žmogaus teisių padėtis Bangladeše
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis (balsavimas)
  
5.2.Žmogaus teisių padėtis Kuboje (balsavimas)
  
5.3.Žmogaus teisių padėtis Bangladeše (balsavimas)
  
5.4.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
5.5.Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (balsavimas)
  
5.6.Patvarieji organiniai teršalai ***I (balsavimas)
  
5.7.Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (balsavimas)
  
5.8.Laimo liga (boreliozė) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tolesni veiksmai po prašymio atšaukti Parlamento nario imunitetą
 11.Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (diskusijos)
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Peticijos
 14.Gauti dokumentai
 15.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 16.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 17.Posėdžio pabaiga
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (diskusijos)

Pranešimas dėl priežiūros paslaugų ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę [2018/2077(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (pavaduojanti pranešėją) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz ir Anna Hedh.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen ir Barbara Matera.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.7 punktas


3. Laimo liga (boreliozė) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000088/2018), kurį pateikė Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardu Komisijai: Laimo liga (Boreliozė) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen pateikė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Alojz Peterle PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew ir Mairead McGuinness.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Seán Kelly.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin ir Dubravka Šuica.

Kalbėjo Věra Jourová

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano ir Sylvie Goddyn ENVI komiteto vardudėl Laimo ligos (boreliozės) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.8 punktas


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 11 14 protokolo 3 punktas)


4.1. Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake ir Michaela Šojdrová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Wajid Khan ir Jean-Luc Schaffhauser.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.1 punktas


4.2. Žmogaus teisių padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy (nesutiko, kad Tomáš Zdechovský pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Ernest Urtasun ir Pavel Telička pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu ir João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Tomáš Zdechovský.

Kalbėjo José Inácio Faria ir Seán Kelly dėl diskusijų eigos (pirmininkas pateikė patikslinimų).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.2 punktas


4.3. Žmogaus teisių padėtis Bangladeše

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake ir Tomáš Zdechovský pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward ir Wajid Khan.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 15 protokolo 5.3 punktas


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Vietnamas, ypač politinių kalinių padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ir B8-0540/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0526/2018

(keičia B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 ir B8-0540/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk ir Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner ir Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0459)


5.2. Žmogaus teisių padėtis Kuboje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 ir B8-0543/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0528/2018

(keičia B8-0528/2018, B8-0532/2018 ir B8-0543/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil ir Elmar Brok PPE frakcijos vardu,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart ir María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0460)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0534/2018, B8-0537/2018 ir B8-0541/2018 anuliuoti.)


5.3. Žmogaus teisių padėtis Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ir B8-0544/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0533/2018

(keičia B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 ir B8-0544/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0461)


5.4. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

Prieš balsavimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą, Enrique Calvet Chambon (pranešėjas) – jis pritarė komiteto sprendimui.


5.5. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (nauja redakcija) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0462)


5.6. Patvarieji organiniai teršalai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0463)

Kalbėjo: Julie Girling (pranešėja) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


5.7. Priežiūros paslaugos ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę (balsavimas)

Pranešimas dėl priežiūros paslaugų ES siekiant užtikrinti didesnę lyčių lygybę [2018/2077(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0464)


5.8. Laimo liga (boreliozė) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0514/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Kalbėjo:

Po balsavimo Seán Kelly – dėl balsavimui skirto laiko organizavimo, po vakarykščio balsavimo eigos (pirmininkas priminė taikytiną procedūrą ir informavo, kad Pirmininkų sueiga apsvarstė šį klausimą ir kad LIBE komitetas galės pateikti naują pranešimą), ir Dobromir Sośnierz dėl Seán Kelly kalbos.


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly ir Daniel Hannan

Pranešimas: Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek ir Daniel Hannan

Laimo liga (boreliozė) - B8-0514/2018
Lynn Boylan ir Rory Palmer.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 12.51 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tolesni veiksmai po prašymio atšaukti Parlamento nario imunitetą

Kompetentinga Vokietijos institucija informavo Pirmininką apie Heidenheimo apygardos teismo sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Ingeborg Gräßle po to, kai 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamentas priėmė sprendimą atšaukti jos imunitetą (2017 12 12 protokolo 5.7 punktas).


11. Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vokietijos vaikų ir jaunimo socialinės rūpybos tarnybos (Jugendamt) vaidmuo sprendžiant tarpvalstybinius šeimos ginčus (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Julia Pitera (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kosma Złotowski), Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa ir Beata Gosiewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Albert Deß.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

LIBE komitetas

- Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (2018/2114(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d .)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros (2018/2262(INI))
Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. lapkričio 8 d .)

komitetai: ECON, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Sistemos sukūrimas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tvarioms investicijoms (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
Nuomonė: BUDG, ITRE, IMCO

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų (pritarimo procedūra) (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 2 dalis)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą 2018 m. spalio 23 d.)

AFET komitetas

- Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH komitetas

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymas (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
Nuomonė: DEVE, BUDG


13. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. lapkričio 9 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (Nr. 0906/2018); Brandy Thern (Nr. 0907/2018); (*) (Nr. 0908/2018); (*) (Nr. 0909/2018); (*) (Nr. 0910/2018); (*) (Nr. 0911/2018); (*) (Nr. 0912/2018); (*) (Nr. 0913/2018); (*) (Nr. 0914/2018); Fotios Batzios (Nr. 0915/2018); (*) (Nr. 0916/2018); Panagiotis Grafos (Nr. 0917/2018); (*) (Nr. 0918/2018); (*) (Nr. 0919/2018); (*) (Nr. 0920/2018); (*) (Nr. 0921/2018); (*) (Nr. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0923/2018); Paul Villain (Nr. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0927/2018); (*) (Nr. 0928/2018); (*) (Nr. 0929/2018); (*) (Nr. 0930/2018); Rui Martins (Nr. 0931/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0932/2018); Pavel Traian Danca (Nr. 0933/2018); Michele Scirpoli (Nr. 0934/2018); (*) (Nr. 0935/2018); (*) (Nr. 0936/2018); (*) (Nr. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (Nr. 0938/2018); Andrzej Halicki (Nr. 0939/2018); Thomas Nitz (Nr. 0940/2018); Canio Trione (Nr. 0941/2018); Oliver Murphy (Nr. 0942/2018); (*) (Nr. 0943/2018); Detlev Winkelmann (Nr. 0944/2018); Tomt Lenz (Nr. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0946/2018); (*) (Nr. 0947/2018); (*) (Nr. 0948/2018).


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo [su pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/XXX/ES,] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/[dėl energetikos sąjungos valdymo] adaptavimo atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI

  1. Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl regionų ir vietos kalbinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo ir rėmimo (B8-0479/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Innocenzo Leontini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl leistinos žvejybos teritorijos išplėtimo teritoriniuose Libijos vandenyse (B8-0510/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų buvimo iš perdirbtų medžiagų pagamintuose produktuose (B8-0511/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI


15. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


16. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. lapkričio 28 d. ir 2018 m. lapkričio 29 d.


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.35 val.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. kovo 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika