Indekss 
Protokols
PDF 256kWORD 76k
Ceturtdiena, 2018. gada 15. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (debates)
 3.Laimas slimība (Borreliosis) (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis
  
4.2.Cilvēktiesību stāvoklis Kubā
  
4.3.Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis (balsošana)
  
5.2.Cilvēktiesību stāvoklis Kubā (balsošana)
  
5.3.Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā (balsošana)
  
5.4.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)
  
5.5.Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I (balsošana)
  
5.6.Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (balsošana)
  
5.7.Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (balsošana)
  
5.8.Laimas slimība (Borreliosis) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Saistībā ar pieprasījumu atcelt imunitāti veiktie pasākumi
 11.Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos (debates)
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Lūgumraksti
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 16.Nākamo sēžu datumi
 17.Sēdes slēgšana
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (debates)

Ziņojums par aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai [2018/2077(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018).

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz un Anna Hedh.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen un Barbara Matera.

Uzstājās Věra Jourová un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.7. punkts.


3. Laimas slimība (Borreliosis) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000088/2018) un kuru uzdeva Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano un Sylvie Goddyn ENVI komitejas vārdā Komisijai: Laimas slimība (borelioze) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP)).

Merja Kyllönen izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alojz Peterle PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew un Mairead McGuinness.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Seán Kelly.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin un Dubravka Šuica.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano un Sylvie Goddyn ENVI komitejas vārdāpar Laimas slimību (boreliozi) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.8. punkts.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 14.11.2018. protokola 3. punkts.)


4.1. Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP)).

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake un Michaela Šojdrová iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Wajid Khan un Jean-Luc Schaffhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.1. punkts.


4.2. Cilvēktiesību stāvoklis Kubā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP)).

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun un Pavel Telička présentent les propositions de résolution.

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā un João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Tomáš Zdechovský.

Uzstājās José Inácio Faria un Seán Kelly par debašu vadīšanu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.2. punkts.


4.3. Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP)).

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake un Tomáš Zdechovský iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward un Wajid Khan.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2018. protokola 5.3. punkts.


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Vjetnama, jo īpaši politieslodzīto stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 un B8-0540/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0526/2018

(aizstāj B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 un B8-0540/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias un Monica Macovei ECR grupas vārdā,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk un Nedzhmi Ali, ALDE grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner un Jordi Solé, Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0459).


5.2. Cilvēktiesību stāvoklis Kubā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 un B8-0543/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0528/2018

(aizstāj B8-0528/2018, B8-0532/2018 un B8-0543/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil un Elmar Brok PPE grupas vārdā,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei un Charles Tannock ECR grupas vārdā,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart un María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0460).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0534/2018, B8-0537/2018 un B8-0541/2018 vairs nav spēkā.)


5.3. Cilvēktiesību stāvoklis Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 un B8-0544/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0533/2018

(aizstāj B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 un B8-0544/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil un Inese Vaidere PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Agnes Jongerius S&D grupas vārdā,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei un Sajjad Karim ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0461).


5.4. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu – Enrique Calvet Chambon (referents), lai atbalstītu komitejas lēmumu.


5.5. Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0462).


5.6. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0336/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0463).

Uzstājās Julie Girling (referente), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


5.7. Aprūpes pakalpojumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai (balsošana)

Ziņojums par aprūpes pakalpojumiem Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības uzlabošanai [2018/2077(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0464).


5.8. Laimas slimība (Borreliosis) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0514/2018

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0465).

°
° ° °

Uzstāšanās

Pēc balsošanas – Seán Kelly par balsošanas laika organizēšanu saistībā ar balsošanas norisi iepriekšējā dienā (sēdes vadītājs atgādināja par piemērojamo procedūru un paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir izskatījusi šo jautājumu un ka LIBE komiteja varēs iesniegt citu ziņojumu) un Dobromir Sośnierz par Seán Kelly uzstāšanos.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Bogusław Liberadzki ziņojums - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly un Daniel Hannan

Sirpa Pietikäinen ziņojums - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek un Daniel Hannan

Laimas slimība (Borreliosis) - B8-0514/2018
Lynn Boylan un Rory Palmer


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.51.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Saistībā ar pieprasījumu atcelt imunitāti veiktie pasākumi

Vācijas kompetentā iestāde ir informējusi priekšsēdētāju par Haidenhaimas Rajona tiesas nolēmumu, kas pasludināts pret Ingeborg Gräßle sāktā kriminālprocesā, ņemot vērā viņas deputāta imunitātes atcelšanu ar Eiropas Parlamenta 2017. gada 12. decembra lēmumu (12.12.2017. protokola 5.7. punkts).


11. Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos (debates)

Komisijas paziņojums: Vācijas Bērnu un jauniešu sociālās labklājības biroja (Jugendamt) loma ģimeņu pārrobežu strīdos (2018/2856(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva, Andrejs Mamikins, Julia Pitera, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa un Beata Gosiewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Albert Deß.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

LIBE komiteja

- Tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošana (2018/2114(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju (2018/2262(INI))
atzinums: INTA (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 8. novembra lēmumu)

komitejas: ECON, ENVI (Reglamenta 55. pants)

- Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
atzinums: BUDG, ITRE, IMCO

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 23. oktobra paziņojumu)

AFET komiteja

- Stratēģiskās partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH komiteja

- Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokols un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņa (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
atzinums: DEVE, BUDG


13. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2018. gada 9. novembris

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

(*) (Nr. 0906/2018); Brandy Thern (Nr. 0907/2018); (*) (Nr. 0908/2018); (*) (Nr. 0909/2018); (*) (Nr. 0910/2018); (*) (Nr. 0911/2018); (*) (Nr. 0912/2018); (*) (Nr. 0913/2018); (*) (Nr. 0914/2018); Fotios Batzios (Nr. 0915/2018); (*) (Nr. 0916/2018); Panagiotis Grafos (Nr. 0917/2018); (*) (Nr. 0918/2018); (*) (Nr. 0919/2018); (*) (Nr. 0920/2018); (*) (Nr. 0921/2018); (*) (Nr. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0923/2018); Paul Villain (Nr. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nr. 0927/2018); (*) (Nr. 0928/2018); (*) (Nr. 0929/2018); (*) (Nr. 0930/2018); Rui Martins (Nr. 0931/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0932/2018); Pavel Traian Danca (Nr. 0933/2018); Michele Scirpoli (Nr. 0934/2018); (*) (Nr. 0935/2018); (*) (Nr. 0936/2018); (*) (Nr. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (Nr. 0938/2018); Andrzej Halicki (Nr. 0939/2018); Thomas Nitz (Nr. 0940/2018); Canio Trione (Nr. 0941/2018); Oliver Murphy (Nr. 0942/2018); (*) (Nr. 0943/2018); Detlev Winkelmann (Nr. 0944/2018); Tomt Lenz (Nr. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (Nr. 0946/2018); (*) (Nr. 0947/2018); (*) (Nr. 0948/2018).


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti [kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu2018/XXX/ES] un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)2018/XXX [Enerģētikas savienības pārvaldība] pielāgošanu, kas vajadzīga sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par reģionālā un vietējā valodu un kultūras mantojuma veicināšanu un novērtēšanu (B8-0479/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai :

CULT

- Innocenzo Leontini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atļautās zvejas zonas paplašināšanu Lībijas teritoriālajos ūdeņos (B8-0510/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par endokrīno disruptoru klātbūtni atkritumu pārstrādes ražojumos (B8-0511/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI


15. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


16. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2018. gada 28. un 29. novembrī.


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.35.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika