Zoznam 
Zápisnica
PDF 258kWORD 76k
Štvrtok, 15. novembra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava)
 3.Lymská choroba (borelióza) (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov
  
4.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube
  
4.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši
 5.Hlasovanie
  
5.1.Vietnam, najmä situácia politických väzňov (hlasovanie)
  
5.2.Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (hlasovanie)
  
5.3.Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)
  
5.4.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  
5.5.Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (hlasovanie)
  
5.6.Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)
  
5.7.Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (hlasovanie)
  
5.8.Lymská choroba (borelióza) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Opatrenia v nadväznosti na žiadosť o zbavenie imunity
 11.Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (rozprava)
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Petície
 14.Predloženie dokumentov
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní
 17.Skončenie rokovania
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.01 h.


2. Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava)

Správa o službách starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti [2018/2077(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (zastupujúca spravodajkyňu) uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz a Anna Hedh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen a Barbara Matera.

Vystúpili: Věra Jourová a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


3. Lymská choroba (borelióza) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000088/2018), ktorú položili Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lymská borelióza (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew a Mairead McGuinness.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Seán Kelly.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin a Dubravka Šuica.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano a Sylvie Goddyn, v mene výboru ENVI, o lymskej borelióze (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 14.11.2018.)


4.1. Vietnam, najmä situácia politických väzňov

Návrhy uznesenia B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake a Michaela Šojdrová uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Wajid Khan a Jean-Luc Schaffhauser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


4.2. Situácia v oblasti ľudských práv na Kube

Návrhy uznesenia B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun a Pavel Telička uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Bas Belder v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE a João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria a Seán Kelly o priebehu rozpravy (predseda uviedol spresnenie).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


4.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši

Návrhy uznesenia B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Krzysztof Hetman v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward a Wajid Khan.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 15.11.2018.


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Vietnam, najmä situácia politických väzňov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 a B8-0540/2018

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0526/2018

(nahrádzajúci B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 a B8-0540/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Maria Arena, v mene skupiny S&D,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias a Monica Macovei, v mene skupiny ECR,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk a Nedzhmi Ali, v mene skupiny ALDE,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

prijatý (P8_TA(2018)0459)


5.2. Situácia v oblasti ľudských práv na Kube (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 a B8-0543/2018

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0528/2018

(nahrádzajúci B8-0528/2018, B8-0532/2018 a B8-0543/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil a Elmar Brok, v mene skupiny PPE,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei a Charles Tannock, v mene skupiny ECR,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart a María Teresa Giménez Barbat, v mene skupiny ALDE.

prijatý (P8_TA(2018)0460)

(Návrhy uznesenia B8-0534/2018, B8-0537/2018 a B8-0541/2018 sa stali bezpredmetnými.)


5.3. Situácia v oblasti ľudských práv v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 a B8-0544/2018

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0533/2018

(nahrádzajúci B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 a B8-0544/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Agnes Jongerius, v mene skupiny S&D,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei a Sajjad Karim, v mene skupiny ECR,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala a Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

prijatý (P8_TA(2018)0461)


5.4. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku, Enrique Calvet Chambon (spravodajca), ktorý sa vyjadril v prospech rozhodnutia výboru.


5.5. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2018)0462)


5.6. Perzistentné organické látky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

schválené (P8_TA(2018)0463)

Vystúpila Julie Girling (spravodajkyňa) so žiadosťou, aby bola vec vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


5.7. Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (hlasovanie)

Správa o službách starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti [2018/2077(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0464)


5.8. Lymská choroba (borelióza) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0514/2018

(potrebná jednoduchá väčšina)
(podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

prijatý (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Vystúpenia:

Po hlasovaní, Seán Kelly o organizácii hlasovania v nadväznosti na priebeh včerajšieho hlasovania (predseda pripomenul platný postup a oznámil, že Konferencia predsedov vec preskúmala a že výbor LIBE bude môcť predložiť inú správu) a Dobromir Sośnierz k vystúpeniu Seána Kellyho.


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly a Daniel Hannan

Správa: Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek a Daniel Hannan

Lymská choroba (borelióza) - B8-0514/2018
Lynn Boylan a Rory Palmer.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.51 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Opatrenia v nadväznosti na žiadosť o zbavenie imunity

Príslušný nemecký orgán informoval predsedu o rozhodnutí okresného súdu v Heidenheime v trestnom konaní začatom proti Ingeborg Gräßlovej po tom, ako bola zbavená imunity rozhodnutím Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 12.12.2017).


11. Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Julia Pitera, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kosma Złotowski, Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa a Beata Gosiewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Albert Deß.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 108 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. novembra 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou (2018/2262(INI))

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor LIBE

- Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami (2018/2114(INI))
predložené gestorskému výboru: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. novembra 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou (2018/2262(INI))
stanovisko: INTA (článok 54 rokovacieho poriadku)

Spoločné výbory (článok 55 rokovacieho poriadku)

(na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8. novembra 2018)

výbory: ECON, ENVI (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
stanovisko: BUDG, ITRE, IMCO

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 23. októbra 2018)

výbor AFET

- Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na strane druhej (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

výbor PECH

- Uzavretie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
stanovisko: DEVE, BUDG


13. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 9. novembra 2018

(*) meno je utajené

(*) (č. 0906/2018); Brandy Thern (č. 0907/2018); (*) (č. 0908/2018); (*) (č. 0909/2018); (*) (č. 0910/2018); (*) (č. 0911/2018); (*) (č. 0912/2018); (*) (č. 0913/2018); (*) (č. 0914/2018); Fotios Batzios (č. 0915/2018); (*) (č. 0916/2018); Panagiotis Grafos (č. 0917/2018); (*) (č. 0918/2018); (*) (č. 0919/2018); (*) (č. 0920/2018); (*) (č. 0921/2018); (*) (č. 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic – ECAS) (č. 0923/2018); Paul Villain (č. 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic – ECAS) (č. 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic – ECAS) (č. 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic – ECAS) (č. 0927/2018); (*) (č. 0928/2018); (*) (č. 0929/2018); (*) (č. 0930/2018); Rui Martins (č. 0931/2018); Massimo Scarafia (č. 0932/2018); Pavel Traian Danca (č. 0933/2018); Michele Scirpoli (č. 0934/2018); (*) (č. 0935/2018); (*) (č. 0936/2018); (*) (č. 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (č. 0938/2018); Andrzej Halicki (č. 0939/2018); Thomas Nitz (č. 0940/2018); Canio Trione (č. 0941/2018); Oliver Murphy (č. 0942/2018); (*) (č. 0943/2018); Detlev Winkelmann (č. 0944/2018); Tomt Lenz (č. 0945/2018); Mateusz Błaszczak (č. 0946/2018); (*) (č. 0947/2018); (*) (č. 0948/2018).


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Zmluvy o založení Dopravného spoločenstva v mene Európskej únie (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o DNA v Spojenom kráľovstve (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [zmenená smernicou 2018/XXX/EÚ] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XXX [riadenie energetickej únie] z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

2) poslancov – návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zveľaďovaní a podpore regionálneho a miestneho jazykového a kultúrneho dedičstva (B8-0479/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o rozšírení povolenej rybolovnej oblasti v pobrežných vodách Líbye (B8-0510/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o prítomnosti endokrinných disruptorov vo výrobkoch pochádzajúcich z recyklácie (B8-0511/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI


15. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


16. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 28. novembra 2018 a 29. novembra 2018.


17. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.35 h.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Posledná úprava: 4. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia