Index 
Protokoll
PDF 254kWORD 75k
Torsdagen den 15 november 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (debatt)
 3.Borreliainfektion (borrelios) (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar
  4.2.Människorättssituationen i Kuba
  4.3.Människorättssituationen i Bangladesh
 5.Omröstning
  5.1.Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (omröstning)
  5.2.Människorättssituationen i Kuba (omröstning)
  5.3.Människorättssituationen i Bangladesh (omröstning)
  5.4.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  5.5.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (omröstning)
  5.6.Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)
  5.7.Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (omröstning)
  5.8.Borreliainfektion (borrelios) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av immunitet
 11.Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (debatt)

Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet [2018/2077(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Vilija Blinkevičiūtė, Linnéa Engström, Tania González Peñas, Dobromir Sośnierz och Anna Hedh.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, José Inácio Faria, Notis Marias, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică, Julie Ward, Csaba Sógor, Merja Kyllönen och Barbara Matera.

Talare: Věra Jourová och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 15.11.2018.


3. Borreliainfektion (borrelios) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000088/2018) från Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, till kommissionen: Borreliainfektion (borrelios) (B8-0417/2018) (2018/2774(RSP))

Merja Kyllönen utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Alojz Peterle för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Françoise Grossetête, Tilly Metz, Sylvie Goddyn, Annie Schreijer-Pierik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, John Stuart Agnew och Mairead McGuinness.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Linnéa Engström, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, Marian Harkin och Dubravka Šuica.

Talare: Věra Jourová

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D’Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet ENVI, om borreliainfektion (borrelios) (2018/2774(RSP)) (B8-0514/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 15.11.2018.


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 14.11.2018.)


4.1. Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar

Resolutionsförslag B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018 (2018/2925(RSP))

Marek Jurek, Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Maria Arena, Marietje Schaake och Michaela Šojdrová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Wajid Khan och Jean-Luc Schaffhauser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria och Stanislav Polčák.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.1 i protokollet av den 15.11.2018.


4.2. Människorättssituationen i Kuba

Resolutionsförslag B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018 (2018/2926(RSP))

Pavel Svoboda, Charles Tannock, Elena Valenciano, Javier Couso Permuy, som avböjde en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun och Pavel Telička redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, och João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský.

Talare: José Inácio Faria och Seán Kelly yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 15.11.2018.


4.3. Människorättssituationen i Bangladesh

Resolutionsförslag B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018 (2018/2927(RSP))

Charles Tannock, Ignazio Corrao, Soraya Post, Jean Lambert, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Krzysztof Hetman för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Kateřina Konečná, Julie Ward och Wajid Khan.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 15.11.2018.


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 och B8-0540/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0526/2018

(ersätter B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018 och B8-0540/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias och Monica Macovei, för ECR-gruppen,

—   Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk och Nedzhmi Ali, för ALDE-gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0459)


5.2. Människorättssituationen i Kuba (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018 och B8-0543/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0528/2018

(ersätter B8-0528/2018, B8-0532/2018 och B8-0543/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil och Elmar Brok, för PPE-gruppen,

—   Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei och Charles Tannock, för ECR-gruppen,

—   Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart och María Teresa Giménez Barbat, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0460)

(Resolutionsförslagen B8-0534/2018, B8-0537/2018 och B8-0541/2018 bortföll.)


5.3. Människorättssituationen i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 och B8-0544/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0533/2018

(ersätter B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018 och B8-0544/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Agnes Jongerius, för S&D-gruppen,

—   Pirkko Ruohonen Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei och Sajjad Karim, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Marie Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen,

—   Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0461)


5.4. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018- 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Enrique Calvet Chambon (föredragande), i enlighet med artikel 69c.2 andra stycket, för att uttrycka sitt stöd för utskottets beslut.


5.5. Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0462)


5.6. Långlivade organiska föroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0463)

Talare: Julie Girling (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.7. Omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (omröstning)

Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet [2018/2077(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0464)


5.8. Borreliainfektion (borrelios) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0514/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0465)

°
° ° °

Inlägg:

Efter omröstningen yttrade sig Seán Kelly om organisationen av omröstningen med anledning av hur omröstningen hade organiserats föregående dag (talmannen påminde om gällande förfarande, meddelade att talmanskonferensen undersökt frågan och att LIBE-utskottet kommer att kunna lägga fram en ny rapport); Dobromir Sośnierz yttrade sig om inlägget av Seán Kelly.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Bogusław Liberadzki - A8-0340/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Monika Smolková, Anna Záborská, Seán Kelly och Daniel Hannan

Betänkande Sirpa Pietikäinen - A8-0352/2018
Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Dobromir Sośnierz, Monika Smolková, Anna Záborská, Branislav Škripek och Daniel Hannan

Borreliainfektion (borrelios) - B8-0514/2018
Lynn Boylan och Rory Palmer.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.51.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade underrättat talmannen om avgörandet av distriksdomstolen i Heidenheim i det straffrättsliga förfarande som inleddes mot Ingeborg Gräßle eftet det att hennes immunitet upphävts genom Europaparlamentets beslut av den 12 december 2017 (punkt 5.7 i protokollet av den 12.12.2017).


11. Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den tyska barn- och ungdomsmyndighetens (Jugendamt) roll i gränsöverskridande familjetvister (2018/2856(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Julia Pitera, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kosma Złotowski; Edouard Martin, Kosma Złotowski, Jozo Radoš, Jarosław Wałęsa och Beata Gosiewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Albert Deß.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 108 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI))

Hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

LIBE-utskottet

- Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten om avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz (2018/2262(INI))
rådgivande utskott: INTA (artikel 54 i arbetsordningen)

Gemensamt utskottsförfarande (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 8 november 2018)

ECON-utskottet och ENVI-utskottet (artikel 55 i arbetsordningen)

- Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar (COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD))
rådgivande utskott: BUDG, ITRE, IMCO

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 23 oktober 2018)

AFET-utskottet

- Strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan (2018/0122M(NLE) - 2018/0122(NLE))

PECH-utskottet

- Ingående av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet (2018/0349M(NLE) - 2018/0349(NLE))
rådgivande utskott: DEVE, BUDG


13. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 9 november 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 0906/2018); Brandy Thern (nr 0907/2018); (*) (nr 0908/2018); (*) (nr 0909/2018); (*) (nr 0910/2018); (*) (nr 0911/2018); (*) (nr 0912/2018); (*) (nr 0913/2018); (*) (nr 0914/2018); Fotios Batzios (nr 0915/2018); (*) (nr 0916/2018); Panagiotis Grafos (nr 0917/2018); (*) (nr 0918/2018); (*) (nr 0919/2018); (*) (nr 0920/2018); (*) (nr 0921/2018); (*) (nr 0922/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0923/2018); Paul Villain (nr 0924/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0925/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0926/2018); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 0927/2018); (*) (nr 0928/2018); (*) (nr 0929/2018); (*) (nr 0930/2018); Rui Martins (nr 0931/2018); Massimo Scarafia (nr 0932/2018); Pavel Traian Danca (nr 0933/2018); Michele Scirpoli (nr 0934/2018); (*) (nr 0935/2018); (*) (nr 0936/2018); (*) (nr 0937/2018); Sylvia Margarita Mora Guerra (nr 0938/2018); Andrzej Halicki (nr 0939/2018); Thomas Nitz (nr 0940/2018); Canio Trione (nr 0941/2018); Oliver Murphy (nr 0942/2018); (*) (nr 0943/2018); Detlev Winkelmann (nr 0944/2018); Tomt Lenz (nr 0945/2018); Mateusz Błaszczak (nr 0946/2018); (*) (nr 0947/2018); (*) (nr 0948/2018).


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket (13123/2018 - C8-0474/2018 - 2018/0812(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stärkande och främjande av det regionala och lokala språk- och kulturarvet (B8-0479/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Innocenzo Leontini. Förslag till resolution om utvidgning av den tillåtna fiskezonen i Libyens territorialvatten (B8-0510/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förekomsten av hormonstörande ämnen i produkter av återvunnet material (B8-0511/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI


15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


16. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 28–29 november 2018.


17. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.35.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Kadenbach, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bours, Crowley, Guoga, Händel, Jáuregui Atondo, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 4 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy