Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. november 2018 - Brüssel

9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised(kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt):

- LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Raportöör: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)). Raportöör: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)). Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pandikirjade emiteerimise ja pandikirjade avaliku järelevalve kohta ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Raportöör: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Raportöör: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Raportöör: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Raportöör: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

- IMCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioonid taotleda kirjalikult enne järgmise päeva lõppu, et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 1. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika