Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 november 2018 - Brussel

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten mee van verschillende commissies om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende verslagen (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

- Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- Commissie JURI: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- Commissie ECON: voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- Commissie ECON: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- Commissie EMPL: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (Voor de EER en Zwitserland relevante tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- Commissie ITRE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Rapporteur: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- Commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Rapporteur: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- Commissie PECH: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

Commissie IMCO: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Rapporteur: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid