Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

- komisja LIBE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- komisja JURI: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Sprawozdawczyni: Laura Agea (A8-0382/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- komisja EMPL: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii ) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- komisja ITRE: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Sprawozdawca: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy populacji włócznika śródziemnomorskiego oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 1967/2006 i (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- komisja PECH: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

komisja IMCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą, do północy dnia następnego, złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności