Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. novembra 2018 - Brusel

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

– výbor LIBE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

– výbor JURI: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

– výbor EMPL: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0382/2018);

– výbor EMPL: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

– výbor ECON: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Spravodajca: Bernd Lucke( A8-0390/2018);

– výbor ECON: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

– výbor EMPL: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko) (COM(2016)0815 – C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)).Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

– výbor ITRE: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Spravodajca: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

– výbor PECH: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Spravodajca: Marco Affronte (A8-0389/2018);

– výbor PECH: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

výbor IMCO: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

Poslanci alebo politická skupina, resp. politické skupiny dosahujúce aspoň stredovú prahovú hodnotu môžu v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku do polnoci nasledujúceho dňa písomne požiadať, aby sa uskutočnilo hlasovanie o rozhodnutiach o začatí rokovaní.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 1. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia