Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

- LIBE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD)). Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0395/2018);

- JURI-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD)). Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 -2018/0081(COD)). Föredragande: Laura Agea (A8-0382/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

- ECON-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD)). Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018);

- ECON-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD)). Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018);

- EMPL-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (Text av betydelse för EEA och Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

- ITRE-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 – 2018/0110(COD)). Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018);

- PECH-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för svärdfisk i Medelhavet och om ändring av förordningarna (EG) nr 1967/2006 och (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD)). Föredragande: Marco Affronte (A8-0389/2018);

- PECH-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD)). Föredragande: Linnéa Engström (A8-0381/2018);

IMCO-utskottet: förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)). Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy