Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles

12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

2) fra udvalgene:

- Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår reglerne for midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Udkast til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser (2018/2092(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (2018/0091M(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Samoas tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A8-0376/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Grækenland - EGF/2018/003 EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Betænkning om WTO: vejen frem (2018/2084(INI)) - INTA udvalg - Ordførere: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Betænkning om forslag om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for regnskabsåret 2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Udkast til betænkning om henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil (2018/2117(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik