Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. marraskuuta 2018 - Bryssel

12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen osalta (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Mietintö Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta (2018/2092(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (2018/0091M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Samoan liittymisestä Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0376/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Mietintö WTO:sta: tie eteenpäin (2018/2084(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijät: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Mietintö Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2018 varainhoitovuodeksi 2018: Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen ennakkoarvioiden sekä tulojen tarkistamisen (omat varat) mukaisesti (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle akateemisen vapauden puolustamisesta EU:n ulkoisessa toiminnassa (2018/2117(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Päivitetty viimeksi: 1. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö