Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Briuselis

12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

JURI

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/399 nuostatos, susijusios su laikinam vidaus sienų kontrolės atnaujinimui taikomomis taisyklėmis (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Pranešimas Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas (2018/2092(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto (2018/0091M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Samoa prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0376/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2018/003 EL/Attica publishing“) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Pranešimas PPO: tolesni veiksmai (2018/2084(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjai: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininko skyrimo (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Pranešimas Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje (2018/2117(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika