Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 28. novembris - Brisele

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

JURI

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Melnkalni (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kuri piemērojami robežkontroles pagaidu atjaunošanai pie iekšējām robežām, groza Regulu (ES) 2016/399 (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON komiteja - Referente: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON komiteja - Referente: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON komiteja - Referents: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Ziņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām (2018/2092(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu (2018/0091M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0376/2018)

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Grieķijas pieteikums EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Ziņojums par turpmāku PTO darbību (2018/2084(INI)) - INTA komiteja - Referentes: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt amatā Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāju (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projektu: “Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi)” (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par akadēmiskās brīvības aizsardzību ES ārējā darbībā (2018/2117(INI)) - AFET komiteja - Referents: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika