Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 noiembrie 2018 - Bruxelles

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Muntenegru (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399, a Regulamentului (UE) 2017/2226, a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind ETIAS], a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind SIS în domeniul verificărilor la frontiere] și a Regulamentului (UE) 2018/XX [Regulamentul privind eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - LIBE - Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de interoperabilitate între sistemele de informații ale UE (cooperare polițienească și judiciară, azil și migrație) și de modificare a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind Eurodac)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind SIS în domeniul asigurării respectării legii)], a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind ECRIS-TCN)] și a [Regulamentului (UE) 2018/XX (Regulamentul privind eu-LISA)] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - LIBE - Raportor: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de completare a legislației UE în materie de omologare de tip în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - IMCO - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - ECON - Raportoare: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - ECON - Raportoare: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - ECON - Raportor: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - ECON - Raportor: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene (2018/2092(INI)) - LIBE - Raportor: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - INTA - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic (2018/0091M(NLE)) - INTA - Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - IMCO - Raportor: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestora pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - LIBE - Raportoare: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea statului Samoa la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - INTA - Raportor: David Martin (A8-0376/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Greciei – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Raport referitor la OMC: calea de urmat (2018/2084(INI)) - INTA - Raportori: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Raport referitor la propunerea de numire a președintelui Consiliul de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - ECON - Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (text codificat) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind apărarea libertății universitare în contextul acțiunii externe a UE (2018/2117(INI)) - AFET - Raportor: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Ultima actualizare: 1 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate