Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. november 2018 - Bruselj

12. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

JURI

2) od odborov

- Poročilo o poročilu Komisije o Črni gori za leto 2018 (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - odbor INTA - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - odbor ECON - Poročevalka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na notranjih kopenskih, morskih in zračnih mejah (2018/2092(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (2018/0091M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Samoe k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0376/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Grčije – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Poročilo o STO: pot naprej (2018/2084(INI)) - odbor INTA - Poročevalca: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Poročilo o predlogu za imenovanje predsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o varstvu akademske svobode v zunanjem delovanju EU (2018/2117(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Zadnja posodobitev: 1. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov