Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Montenegro (SWD(2018)0150 - 2018/2144(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0339/2018)

- ***I Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna (COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

- ***I Betänkande om Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Ashley Fox (A8-0364/2018)

- Betänkande om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna (2018/2092(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (2018/0091M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om Samoas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0376/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

- Betänkande om WTO: vägen framåt (2018/2084(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

- * Betänkande om förslaget till utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

- ***I Report om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2018 för budgetåret 2018: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder (2018/2117(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy