Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles

15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europa-parlamentets og rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Talere: Philippe Lamberts for at anmode formanden om at gribe ind til forsvar for MEP'ernes ytringsfrihed som følge af en demonstration i Estland (formanden meddelte, at han ville anmode de estiske myndigheder om nærmere oplysninger), Jörg Meuthen om spørgsmålet om proceduren vedrørende betænkningen af Juan Fernando López Aguilar (Se punkt 14.11 i protokollen af 14.11.2018) (formanden gav nærmere oplysninger), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda om fejringen af "røde onsdag" (formanden mindede om hans støtte til den religiøse ytringsfrihed i verden), Bruno Gollnisch, og Elżbieta Katarzyna Łukacijewska om hundredeåret for kvinders stemmeret i Polen og kvinders rettigheder (formanden mindede om Parlamentets engagement for ligestilling mellem kønnene og om sin deltagelse i den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder).

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik