Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d. - Briuselis

15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
Stenograma

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Kalbėjo: Philippe Lamberts, jis paprašė, kad pirmininkas pasisakytų gindamas Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę, Estijoje įvykus demonstracijai (pirmininkas pranešė, kad paprašys Estijos valdžios institucijų suteikti daugiau informacijos), Jörg Meuthen, dėl Juan Fernando López Aguilar pranešimo procedūros baigties (žr. 2018 11 14 protokolo 14.11 punktą) (pirmininkas pateikė paaiškinimus), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda dėl „raudonojo trečiadienio“ šventimo (pirmininkas priminė savo pasiryžimą ginti religinės raiškos laisvę pasaulyje), Bruno Gollnisch ir Elżbieta Katarzyna Łukacijewska dėl moterų teisės balsuoti Lenkijoje šimtmečio (pirmininkas priminė Parlamento įsipareigojimą propaguoti lyčių lygybę ir tai, kad jis dalyvauja Tarptautinėje kovos su smurtu prieš moteris dienoje).

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika