Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 28. novembris - Brisele

15. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
Stenogramma

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Eiropas parlamenta un Padomes regula par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Uzstājās Philippe Lamberts, lūdzot priekšsēdētāju iejaukties, lai aizstāvētu Eiropas Parlamenta deputātu vārda brīvību pēc demonstrācijas Igaunijā (sēdes vadītājs paziņoja, ka pieprasīs vairāk informācijas Igaunijas iestādēm), Jörg Meuthen par procedūras iznākumu saistībā ar Juan Fernando López Aguilar ziņojumu (skatīt 14.11.2018. protokola 14.11. punktu) (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda par “sarkanās trešdienas” atzīmēšanu (sēdes vadītājs atkārtoti pauda savu atbalstu reliģiskās izpausmes brīvības aizsardzībai pasaulē), Bruno Gollnisch un Elżbieta Katarzyna Łukacijewska par sieviešu balsstiesību simtgadi Polijā un sieviešu tiesībām (sēdes vadītājs atkārtoti pauda Parlamenta atbalstu dzimumu līdztiesībai un tā dalību Starptautiskajā dienā vardarbības pret sievietēm izskaušanai).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 1. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika