Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

15. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpił do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Głos zabrali: Philippe Lamberts, aby wystąpić do Przewodniczącego o interwencję w obronie wolności wypowiedzi posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z manifestacją w Estonii (Przewodniczący oznajmił, że zwróci się do władz estońskich o dodatkowe informacje), Jörg Meuthen w sprawie wyników procedury dotyczącej sprawozdania Juana Fernanda Lópeza Aguilara (zob. pkt 14.11 protokołu z dnia 14.11.2018) (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda w sprawie obchodów „czerwonej środy” (Przewodniczący przypomniał, jak ważna jest dla niego obrona wolności wyrażania przekonań religijnych na świecie), Bruno Gollnisch i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w sprawie setnej rocznicy wprowadzenia w Polsce praw wyborczych dla kobiet oraz w sprawie praw kobiet (Przewodniczący przypomniał o zaangażowaniu Parlamentu na rzecz równouprawnienia płci i jego udziale w Międzynarodowym Dniu przeciw Przemocy wobec Kobiet).

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności