Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

15. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande hade undertecknat följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (00034/2018/LEX - C8-0485/2018 - 2016/0407(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (00035/2018/LEX - C8-0486/2018 - 2016/0408(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU (00036/2018/LEX - C8-0487/2018 - 2016/0409(COD)).

°
° ° °

Talare: Philippe Lamberts bad att talmannen skulle agera för att försvara yttrandefriheten för Europaparlamentets ledamöter till följd av en demonstration i Estland (talmannen svarade att han skulle begära ytterligare information från de estniska myndigheterna); Jörg Meuthen yttrade sig om resultatet av förfarandet i fråga om betänkandet av Juan Fernando López Aguilar (se punkt 14.11 i protokollet av den 14 november 2018) (talmannen gjorde förtydliganden); Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Svoboda yttrade sig om kampanjen ”Red Wednesday” (talmannen påminde om att det är en hjärtefråga för honom att försvara religionsfriheten i världen); Bruno Gollnisch; Elżbieta Katarzyna Łukacijewska yttrade sig om 100-årsdagen för kvinnors rösträtt i Polen och kvinnors rättigheter (talmannen påminde om parlamentets engagemang för jämställdhet och sitt deltagande vid Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor).

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy