Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. november 2018 - Bruxelles

16. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i november II 2018 (PE 631.067/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

- efter forhandlingen om "Europas fremtid" (punkt 41 i PDOJ) blev der byttet om på de to første punkter, således at det første punkt på dagsordenen kl. 17.30 var redegørelsen ved Kommissionen om ”Strategien for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen" (punkt 46 i PDOJ) efterfulgt af redegørelsen ved Kommissionen om "Pakken for det indre marked" (punkt 24 i PDOJ);

- forhandlingen om betænkningen af Wajid Khan om "Forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil" (A8-0403/2018) blev tilføjet på dagsordenen inden "Indlæg af et minuts varighed" (punkt 2 i PDOJ); mødet blev som følge heraf forlænget til kl.24.

Torsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer:

- på grund af manglende enighed inden udløbet af forligsperioden blev forhandlingen om "Budgetproceduren for 2019: Resultat fra Forligsudvalget" (punkt 47 i PDOJ) udsat;

- en forhandling om redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om en forhandling om "Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union" blev opført som første punkt på dagsordenen;

- afstemningen om følgende betænkninger, der alle var knyttet til budgetproceduren, blev udsat: betænkningen af Siegfried Mureşan om "Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter)" (punkt 19 i PDOJ), betænkningen af Daniele Viotti om "Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler" (punkt 38 i PDOJ) og betænkningen af Lefteris Christoforou om "Mobilisering af EU's solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2019 til udbetaling af forskud" (punkt 14 i PDOJ);

Endvidere blev betænkningen af Miriam Dalli om "Indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601, eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer" (A8-0370/2018) og indsigelsen i henhold til forretningsordenens artikel 106: '"Godkendelse til visse anvendelser af natriumdichromat" direkte tilføjet til afstemningen

Parlamentet godtog disse forslag.

Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på formiddagens dagsorden at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissionen om ”Forberedelse af regeringskonferencen i Marrakesh den 10. og 11. december om FN's globale aftale om migration".

Indlæg af Tanja Fajon for S&D-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Marek Jurek imod denne anmodning.

Ved AN (208 for, 195 imod, 17 hverken/eller) godtog Parlamentet anmodningen.

°
° ° °

Talere: Rosa Estaràs Ferragut og Claudia Țapardel.

Arbejdsplanen fastsattes således.

Seneste opdatering: 1. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik