Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

16. Porządek obrad
Pełne sprawozdanie

Rozdano końcowy projekt porządku obrad drugiej sesji listopadowej w 2018 r. (PE 631.067/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 149 a Regulaminu):

Środa

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

- po debacie na temat przyszłości Europy (pkt 41 PDOJ) odwrócona została kolejność omawiania dwóch pierwszych punktów; w związku z tym o godz. 17.30 jako pierwsze w porządku obrad znalazło się oświadczenie Komisji w sprawie strategii w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (pkt 46 PDOJ), a następnie oświadczenie Komisji w sprawie jednolitego rynku (pkt 24 PDOJ);

- do porządku obrad dodana została debata na temat sprawozdania Wajida Khana w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE (A8-0403/2018) przed wystąpieniami jednominutowymi (pkt 2 PDOJ); w związku z tym obrady przeciągnęły się do północy.

Czwartek

W porozumieniu z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

- w związku z brakiem porozumienia przed końcem postępowania pojednawczego przełożona została debata na temat procedury budżetowej w 2019 r.: wyników komitetu pojednawczego (pkt 47 PDOJ);

- jako pierwszy punkt porządku obrad wpisana została debata na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE;

- przełożone zostało głosowanie nad następującymi sprawozdaniami związanymi z procedurą budżetową: sprawozdaniem Siegfrieda Mureşana w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne) (pkt 19 PDOJ), sprawozdaniem Daniele Viottiego w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (pkt 38 PDOJ) oraz sprawozdaniem Lefterisa Christoforou w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r. (pkt 14 PDOJ);

Ponadto bezpośrednio pod glosowanie poddane zostały: sprawozdanie Miriam Dalli w sprawie ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 (A8-0370/2018) oraz sprzeciw, zgodnie z art. 106 Regulaminu, wobec zezwolenia na określone zastosowania dichromianu sodu.

Parlament zatwierdził te propozycje.

Wniosek grupy S&D dotyczący dodania jako drugiego porannego punktu porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie przygotowań do konferencji międzyrządowej w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia poświęconej globalnemu porozumieniu ONZ w sprawie migracji.

Głos zabrali: Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Marek Jurek, przeciwko temu wnioskowi.

W glosowaniu imiennym (208 głosów za, 195 przeciw, 17 wstrzymujących się) Parlament zatwierdził wniosek.

°
° ° °

Głos zabrały: Rosa Estaràs Ferragut i Claudia Țapardel.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności