Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 november 2018 - Bryssel

16. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i november II 2018 (PE 631.067/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Onsdag

Efters samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

- Efter debatten om ”EU:s framtid” (punkt 41 i PDOJ) skulle de två följande punkterna behandlas i omvänd ordningsföljd. Den första punkten på föredragningslistan kl. 17.30 blev därmed uttalande av kommissionen om ”Strategi för långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i EU i enlighet med Parisavtalet” (punkt 46 i PDOJ), följd av uttalande av kommissionen om ”Inremarknadspaktetet” (punkt 24 i PDOJ).

- Debatten om betänkandet av Wajid Khan om ”Försvar av akademisk frihet inom EU:s yttre åtgärder” (A8-0403/2018) lades till på föredragningslistan före ”Anföranden på en minut” (punkt 2 i PDOJ). Sammanträdet förlängdes därmed till kl. 24.00.

Torsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

- Eftersom ingen överenskommelse hade nåtts fram till slutet av förlikningsperioden sköts debatten om ”Budgetförfarandet för 2019: förlikningskommitténs resultat (punkt 47 i PDOJ) upp.

- En debatt om uttalanden av rådet och kommissionen om ”Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen” fördes in som första punkt på föredragningslistan.

- Omröstningen om följande betänkanden, alla med koppling till budgetförfarandet, sköts upp: betänkandet av Siegfried Mureşan om ”Förslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)” (punkt 19 i PDOJ), betänkandet av Daniele Viotti om ”Ianspråkstagande av flexibilitetsmekanismen för finanisering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär” (punkt 38 i PDOJ) och betänkandet av Lefteris Christoforou om ”Ianspråkstagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019” (punkt 14 i PDOJ).

För omröstningen lade man dessutom direkt till betänkandet av Miriam Dalli om ”Förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen” (A8-0370/2018) och invändning enligt artikel 106 i arbetordningen ”Beviljande av tillstånd för viss användning av natriumdikromat natriumdikromat”.

Parlamentet godkände dessa förslag.

S&D-gruppen föreslog att man som andra punkt på föredragningslistan för förmiddagens sammanträde skulle lägga till uttalanden av rådet och kommissionen om ”Förberedelser inför regeringskonferensen i Marrakech den 10-11 december om FN:s globala migrationspakt”.

Talare: Tanja Fajon för S&D-gruppen, som motiverade begäran, och Marek Jurek, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran genom omröstning med namnupprop (208 röster för, 195 röster emot, 17 nedlagda röster).

°
° ° °

Talare: Rosa Estaràs Ferragut och Claudia Țapardel.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Senaste uppdatering: 1 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy