Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел

18. Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Ivo Belet, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano и Francesc Gambús.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz и Florent Marcellesi.

Изказа се Maroš Šefčovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност