Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 listopada 2018 r. - Bruksela

18. Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Strategia w zakresie długoterminowej unijnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z porozumieniem paryskim (2018/2941(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Jerzy Buzek, Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Michèle Rivasi, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Seán Kelly, Sylvie Goddyn, Giovanni La Via, Dario Tamburrano i Francesc Gambús.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Grapini, Jakop Dalunde, Xabier Benito Ziluaga, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz i Florent Marcellesi.

Głos zabrał Maroš Šefčovič.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 1 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności