Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 ноември 2018 г. - Брюксел

19. Пакет за единния пазар (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, от името на групата EFDD, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 1 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност