Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 - Βρυξέλλες

19. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Jiří Pospíšil και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Tibor Szanyi, Seán Kelly, Maria Grapini και Inma Rodríguez-Piñero.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 1 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου